Ga direct naar de inhoud.

Geen discussies meer over bonussen?

Hoe legt u een goede bonusregeling vast?

Een bonusregeling is erop gericht de werknemer te stimuleren om een positieve bijdrage te leveren aan het resultaat van de onderneming. Maar als de werkgever en de werknemer andere opvattingen hebben over het verwachte resultaat kan er flinke discussie ontstaan. Hoe ontstaat het recht op een bonus? En kan de werkgever besluiten om de bonus niet uit te keren? In dit artikel belichten wij voor u de juridische aspecten van de bonus.

Wat is een bonus nou eigenlijk? 

Een bonus is een beloning van de werknemer voor verricht werk, welke beloning niet structureel van aard is. Regelingen als een dertiende maand, toeslagen of kostenvergoedingen zijn wel structurele beloningsvormen en kunnen dus ook niet als bonussen worden gezien. Andere namen voor bonussen zijn tantièmes, gratificaties, eenmalige of bijzondere uitkeringen en prestatiebeloning.

Bonussen kunnen worden toegekend op basis van geleverde prestaties. Daarnaast kunnen bonussen discretionair worden vastgesteld, wat wil zeggen dat er voor het recht op een bonus geen vooraf vastgelegde of meetbare maatstaven zijn. De werkgever bepaalt dan geheel zelf of een bonus wordt toegekend en zo ja, hoe hoog deze is. 

Hoe ontstaat het recht op een bonus?

In de wet is geen specifieke bepaling opgenomen over bonussen. De werkgever is vrij in het bepalen van de bonusvoorwaarden. Deze vrijheid van de werkgever wordt beperkt door het rechtsbeginsel om als ‘goed werkgever’ te handelen.

Een voorbeeld. Een werkgever besluit de targets in een functiejaarplan niet meer vast te stellen. In de voorgaande jaren werd telkens wel een jaarplan opgesteld en kreeg de werknemer een bonus als hij de daarin vermelde targets had behaald. Als de werkgever weigert een functiejaarplan op te stellen en dus het recht op bonus niet kan worden bepaald, handelt de werkgever in strijd met het beginsel van goed werkgeverschap .

Ook kan een werkgever op grond van hetzelfde beginsel een jarenlange zelfde wijze waarop het recht op toekenning van een bonus wordt bepaald (een zogenaamde ‘bestendige gedragslijn’) niet zonder meer wijzigen. Ook al is in de bonusregeling expliciet opgenomen dat de uiteindelijke toekenning van de bonus een discretionaire bevoegdheid van de werkgever is, moet de werkgever voorzichtig zijn.

Hoe voorkom je discussie over bonussen?

Wilt u de bonus koppelen aan targets? Dan is het zaak om de gevraagde prestatie of targets zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Gebruik hiervoor de SMART methode. Dit houdt in dat u de doelen zo veel mogelijk specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden maakt.

Het is altijd verstandig om in de bonusregeling een bepaling op te nemen over het recht op bonus bij uitdiensttreding (wanneer heeft de werknemer dan nog aanspraak) of bij gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld in financieel zwaar weer). Ook is het raadzaam om voor de bonus een maximumbedrag vast te leggen, zeker als bonussen bepaald zijn als percentages van de behaalde omzet.

Mag de werkgever besluiten de bonus niet uit te keren?

Of een werkgever bevoegd is om een bonus toch niet uit te keren, hangt uiteraard af van de inhoud van de bonusregeling. Voldoet de werknemer bijvoorbeeld niet aan de voorwaarde om op 1 februari van het jaar, volgend op het jaar waarop het recht op de bonus wordt bepaald, nog in dienst te zijn, dan hoeft de werkgever de bonus niet uit te keren. En heeft u expliciet opgenomen dat het besluit om de bonus niet uit te keren aan de directie is voorbehouden, bijvoorbeeld in economisch moeilijker tijden? Dan staat u zeker sterker, als hierover een discussie met uw werknemer moet worden gevoerd.

Wilt u advies bij het opstellen van een goede bonusregeling?

Bent u geïnteresseerd in een heldere bonusregeling, gekoppeld aan het behalen van uw bedrijfsdoelen? Of heeft u vragen over de uitleg of toepassing van uw huidige bonusregeling? Vul het onderstaand reactieformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Laat NewBaze uw bonusregeling opstellen: 

  • Minder discussie met uw personeel
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter sturen op gewenst gedrag
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies