Ga direct naar de inhoud.

Hoe zorgt u voor afdoende bescherming?

Detachering: kunt u nakoming van het relatiebeding afdwingen?

Bedrijven, die werknemers aan opdrachtgevers uitlenen, hebben er belang bij dat hun uitgeleende arbeidskrachten niet rechtstreeks in dienst kunnen treden bij deze opdrachtgever. Met het uitlenen van hun arbeidskrachten verdienen ze immers hun brood. Niet zelden wordt in de arbeidsovereenkomst daarom een relatie- of concurrentiebeding opgenomen. Niet altijd kunnen werkgevers dit verbod afdwingen. In de Waadi (Wet allocatie arbeid door intermediairs) is namelijk een belemmeringsverbod opgenomen. Lees in het onderstaande artikel waar u bij detachering rekening mee moet houden. 

Wanneer kunt u een relatie- of concurrentiebeding afsluiten?

Heeft u werknemers, waarvan u niet wenst dat zij na het einde van het dienstverband bij de concurrent of een leverancier of opdrachtgever in dienst treden? Dan kan het verstandig zijn bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst een relatiebeding of een concurrentiebeding af te sluiten. Dit is in principe alleen mogelijk bij contracten voor onbepaalde tijd. Wilt u in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor de duur van een project een verbod op indiensttreding bij uw concurrent of relatie opnemen? Dan kan dat vanaf 1 januari 2015 alleen nog maar als uit de bij het concurrentie- of relatiebeding opgenomen schriftelijke motivering blijkt dat het verbod noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Deze motivering moet zeer specifiek aangeven waarom het van belang is dat juist deze werknemer in deze functie niet bij de concurrent of uw relatie in dienst treedt.

De noodzaak van het concurrentiebeding vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen moet niet alleen bestaan op het moment van het aangaan van het concurrentiebeding, maar ook op het moment dat de werkgever zich op het concurrentiebeding beroept.

Welke problemen spelen bij detachering een rol?

In artikel 9 a lid 1 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is een ‘belemmeringsverbod’ opgenomen voor werkgevers die arbeidskrachten ter beschikking stellen aan derden. Het belemmeringsverbod houdt kort samengevat in dat werkgevers geen belemmeringen mogen opwerpen voor het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst tussen de ter beschikking gestelde arbeidskracht en de derde aan wie de arbeidskracht ter beschikking is gesteld. Eventuele bepalingen die in strijd zijn met dit belemmeringsverbod zijn nietig. Maar de Waadi is niet op alle situaties van toepassing en ook zijn er uitzonderingen mogelijk.

Detachering en relatiebeding: speelt de Waadi een rol?

De Waadi is van toepassing als er sprake is van “het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid”. Zo zullen uitzendbureaus en detacheringsbureaus normaal gesproken aan de Waadi moeten voldoen. Maar wat als u een bedrijf heeft, dat gespecialiseerde opdrachten uitvoert bij derden of slechts op incidentele basis werknemers detacheert?

Gespecialiseerde opdrachten

Bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten die op locatie bij de klant gespecialiseerde opdrachten uitvoeren, zal de vraag moeten worden beantwoord, onder wiens leiding en toezicht dat gebeurt. Zo kan een gedetacheerde ICT’er onder leiding en toezicht blijven van zijn werkgever, als de opdrachtgever zelf geen verstand heeft van ICT. Maar is er sprake van een grotere opdrachtgever, die een eigen ICT afdeling heeft en voor het invullen van een vacature een werknemer van een ander bedrijf inleent, dan zou er mogelijk wel sprake kunnen zijn van het onder leiding en toezicht van de opdrachtgever uitvoeren van het werk. In dat laatste geval zou de werknemer wel een beroep kunnen doen op het belemmeringsverbod.

Incidentele detachering

Ook als er sprake is van het op incidentele basis uitlenen van een werknemer aan een derde, zal in principe de werkgever geconfronteerd kunnen worden met het verbod de werknemer te belemmeren in dienst te treden bij de opdrachtgever. Niet alleen uitzendbureaus en detacheringsbedrijven vallen onder het bereik van de Waadi.

Hoe kunt u uw relaties beschermen bij detachering?

Bent u met uw werknemer een rechtsgeldig relatie- of concurrentiebeding overeengekomen, dan dient u op de eerste plaats goed te controleren of de Waadi wel van toepassing is op uw situatie. Als u kunt aantonen dat de leiding en toezicht over het uit te voeren werk niet bij de inlener ligt, kan uw werknemer geen aanspraak maken op het belemmeringsverbod.

Kunt u niet voorkomen dat de dagelijkse leiding en toezicht over het uit te voeren werk wel bij de inlener ligt, dan is het verstandig in de overeenkomst van opdracht met uw inlener op te nemen, dat de inlener een redelijke vergoeding voor de kosten van de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de desbetreffende arbeidskracht  aan u verschuldigd is, als de ingeleende werknemer bij de opdrachtgever in dienst treedt. Er bestaan geen vaste richtlijnen voor het bepalen wanneer een vergoeding redelijk is. Wel komt uit rechterlijke uitspraken naar voren, dat hoe langer de arbeidskracht al bij de inlener te werk is gesteld, des te lager de vergoeding zal moeten zijn. Het opnemen van een afbouwregeling in de bepaling van de hoogte van de vergoeding zal aldus verstandig zijn.

Heeft u vragen over relatie- of concurrentiebedingen of detachering?

Detacheert u op incidentele of bedrijfsmatige basis personeel, dan is het raadzaam om nog eens goed te kijken naar uw positie en mogelijkheden als u uw personeel wilt houden aan de met hen overeengekomen relatie- of concurrentiebedingen. NewBaze biedt u de noodzakelijk juridische informatie en ondersteuning. Vraag een offerte aan via onderstaand contactformulier of bel ons op nummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag!

Meer informatie

Bij vragen over detachering biedt NewBaze: 

  • Duidelijke uitleg in begrijpelijke taal
  • Toetsing aan de Wet werk en zekerheid en aan de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  • Een helder overzicht van alle mogelijkheden en beperkingen
  • Praktische tips ter voorkoming van conflicten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies