Ga direct naar de inhoud.

Wat kunt u op het salaris inhouden?

Wanneer mag een werkgever salaris verrekenen?

Indien een werkgever nog een bedrag tegoed heeft van een werknemer, zal de werkgever dit bedrag met het salaris willen verrekenen. Bijvoorbeeld omdat de werknemer met de bedrijfsauto een snelheidsovertreding heeft begaan of omdat hij of zij eerder een voorschot op het salaris heeft ontvangen. Wanneer mag u als werkgever salaris inhouden? Lees verder in dit artikel onder welke voorwaarden verrekening mogelijk is.

Wanneer is verrekening toegestaan?

Voor de beantwoording van de vraag of een tegoed verrekend mag worden met het salaris van de werknemer, is het van belang om te bepalen of de verrekening plaatsvindt tijdens een lopend dienstverband, of dat er sprake is van een eindafrekening bij een beëindigd dienstverband.

Tijdens dienstverband

Heeft de werknemer aanspraak op loon tijdens een lopend dienstverband, dan mag de werkgever slechts in een beperkt aantal gevallen opeisbare tegoeden op het loon inhouden:

  • de door de werknemer aan de werkgever verschuldigde schadevergoeding. Let op: de werknemer is echter alleen aansprakelijk voor schade van de werkgever bij opzet of bewuste roekeloosheid;
  • de boetes, door de werknemer verschuldigd zijn door overtreding van een overeengekomen verplichting. De bedongen boeten moet dan wel aan de vereisten van art. 7:650 BW voldoen;
  • de voorschotten op het loon, door de werkgever in geld aan de werknemer verstrekt en de werkgever het verstrekte voorschot schriftelijk kan aantonen;
  • het bedrag van hetgeen op het loon te veel is betaald;
  • de huurprijs van een woning of een andere ruimte, een stuk grond of van werktuigen, machines en gereedschappen, door de werknemer in eigen bedrijf gebruikt, en die bij schriftelijke overeenkomst door de werkgever aan de werknemer zijn verhuurd.

In alle overige gevallen is de toestemming van de werknemer benodigd voor de verrekening.

Bij het einde van het dienstverband

De mogelijkheden voor verrekening zijn bij het einde van de arbeidsovereenkomst ruimer dan tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst. Alle tegoeden mogen verrekend worden, mits de schuld van de werknemer opeisbaar is. Het is daarbij wel aan te raden om in de vaststellingsovereenkomst of in de bevestiging van de instemming met de opzegging door de werknemer schriftelijk vast te leggen welke verrekeningen nog eventueel kunnen plaatsvinden.

Voor beide situaties geldt bovendien dat er na verrekening tenminste de beslagvrije voet (ongeveer 90% van de bijstandsnorm) aan loon overblijft voor uitbetaling. Het overige deel van het tegoed kan dan met een volgende loonbetaling verrekend worden. Als dat niet mogelijk is, dan is het verstandig met de werknemer schriftelijk een schuldbekentenis met terugbetalingsregeling overeen te komen.

Wat kan niet zonder toestemming verrekend worden?

In sommige gevallen lijkt het vanzelfsprekend dat de werkgever mag verrekenen, misschien omdat in de praktijk nooit wordt geprotesteerd of omdat het in de branche gebruikelijk is. We hebben enkele van deze situaties voor u uitgelicht.

Voorraad- of kasverschillen

Ook al kun je als werkgever aantonen dat het kas- of voorraadverschil niet door een ander persoon kan zijn veroorzaakt, dan kun je de schade niet verrekenen zonder expliciete toestemming van de betreffende werknemer. De werknemer is niet verplicht tot het vergoeden van schade, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dat is erg lastig aan te tonen als werkgever.

Tegoed niet ontstaan uit dienstverband

Een werknemer, die zijn bedrijf had verkocht en bij de kopende partij in dienst was getreden, had ten onrechte geld ontvangen van klanten van het bedrijf. Overeengekomen was dat de werkgever deze bedragen mocht innen. De werkgever wilde bedragen verrekenen met het salaris van de werknemer, maar de werknemer vocht de verrekening met succes aan. Het hof Leeuwarden vond dat er alleen verrekend had kunnen worden, als de schadevergoeding verband houdt met de dienstbetrekking1. Nu de vordering uit de koopovereenkomst was ontstaan, mocht de werknemer deze niet verrekenen met het loon.

Ten onrechte verrekend loon kan de werknemer terugvorderen. Let op: als hierdoor het salarisdeel te laat wordt betaald, is de werkgever hierover wettelijke vertragingsrente verschuldigd. Die rente kan oplopen tot 50% van het oorspronkelijk ingehouden bedrag.

Wilt u weten hoe u uw tegoeden bij de werknemer kunt innen?

NewBaze helpt organisaties met het voorkomen van problemen ten aanzien van het verrekenen van tegoeden. Enerzijds door het inrichten van de overeenkomsten en reglementen op een zodanige wijze, dat terugbetaling altijd binnen afzienbare tijd kan worden afgedwongen. Anderzijds door met u te kijken naar uw specifieke risico’s van het ontstaan van deze tegoeden en het nemen van passende beheersmaatregelen. Wilt u meer weten of heeft u een specifieke vraag? Vul onderstaand contactformulier in of bel ons op 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder. 

1. Hof Leeuwarden 20 januari 2009, ECLI:NL:GHLEE:2009:BH2773

Meer informatie

Laat NewBaze u adviseren over verrekening: 

  • Minder discussie met uw personeel
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Inzicht in uw specifieke bedrijfsrisico's
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies