Ga direct naar de inhoud.

Alles weten over een goed verbetertraject?

Wat houdt een gedegen verbetertraject in?

Overweegt u een ontslagaanvraag wegens disfunctioneren in te dienen? Dan zal de rechter het verzoek afwijzen als u niet kunt aantonen dat de werknemer in de gelegenheid is gesteld om zijn of haar functioneren te verbeteren. Dit kan met een verbetertraject. Aan welke eisen moet een dergelijk verbetertraject voldoen ? U leest het in onderstaand artikel.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij verbetertrajecten?

Functioneert uw medewerker niet naar behoren? Dan adviseert NewBaze u bij het opstellen van een goed en duidelijk verbetertraject. Ook tijdens het traject ondersteunen wij u bij de voortgang en de te trekken conclusies. Ook helpen wij u bij het aanvragen van een ontslag van uw medewerker, als het verbetertraject niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Wanneer is er sprake van disfunctioneren?

Disfunctioneren wordt in de wet omschreven als de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid. Ontslag wegens disfunctioneren is pas mogelijk als aan de volgende eisen wordt voldaan:

  1. De ongeschiktheid voor het werk mag niet voortvloeien uit ziekte of gebreken van de werknemer;
  2. De werkgever moet de werknemer tijdig van het disfunctioneren in kennis hebben gesteld;
  3. De werknemer moet in voldoende mate in de gelegenheid zijn gesteld zijn functioneren te verbeteren;
  4. De ongeschiktheid mag niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing of voor de arbeidsomstandigheden.

Stel aldus eerst vast of er sprake is van ziekte van de werknemer, die tot gevolg heeft dat de werknemer niet aan de gestelde functie-eisen kan voldoen. Stel vervolgens vast of u als werkgever zelf een situatie heeft veroorzaakt, waardoor de werknemer niet naar behoren kan functioneren. Denk bijvoorbeeld aan het verzuim de werknemer in de gelegenheid te stellen noodzakelijke cursussen te volgen voor een bepaalde accreditatie of het niet voldoen aan alle vereisten in het Arbobesluit. Pas als hiervan geen sprake is, is het aangaan van een verbetertraject zinvol. ‘

Hoe wordt een verbetertraject gestart?

Als is vastgesteld dat het disfunctioneren aan de werknemer zelf toe te rekenen is, en bovendien het te verwachten is, dat het disfunctioneren zonder hulp of aanwijzing van de werkgever niet verbeterd zal worden, is het verstandig om de werknemer een verbetertraject aan te bieden. De wet schrijft niet voor hoe dit verbeterplan eruit moet zien, maar over het algemeen moeten wel een aantal stappen doorlopen en vastgelegd worden:

1. Stel de duur van het verbetertraject vooraf vast

Bepaal het tijdspad, waarbinnen de medewerker zijn of haar functioneren moet hebben verbeterd. Er zijn geen exacte richtlijnen hoe lang een verbetertraject moet duren. De periode moet in elk geval zo lang zijn dat de werknemer voldoende tijd heeft gekregen om zijn of haar functioneren te verbeteren. Ver hangt de duur af van de lengte van het dienstverband, de ernst van het disfunctioneren en de bereidwilligheid van de medewerker om (nog langer) mee te werken.

2. Stel concrete en realistische doelen vast

Een werkgever moet in het verbeterplan concrete en realistische doelstellingen opnemen. Concreet betekent in dit verband dat de werknemer weet bij welke handelingen de werknemer onvoldoende presteerde en wat van hem of haar verwacht wordt om dit te verbeteren. Houdt de aanwijzingen zo praktisch mogelijk en formuleer de verbeterdoelstellingen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Realistisch houdt in dit verband in dat de doelen binnen de gestelde termijn haalbaar zijn voor de werknemer.

3. Leg de gevolgen vast van het traject

Geef vooraf duidelijk aan wat het gevolg zal zijn, als de werknemer niet binnen de gestelde termijn de doelstellingen behaalt. Worden de doelen niet behaald, maar komt de werknemer wel in aanmerking voor een lagere functie, leg dan meteen vast welke wijziging in de arbeidsvoorwaarden de acceptatie van de lagere functie zal hebben voor de werknemer.

4. Houd regelmatig evaluatiegesprekken

Pas als de werkgever kan aantonen dat hij op regelmatige basis heeft getoetst of er sprake is van verbetering en zo ja, in welke mate de verbetering zich heeft getoond, is er sprake van een gedegen verbetertraject. Door serieus te luisteren naar de eventuele bezwaren of verzachtende omstandigheden van de werknemer en het aantoonbaar bieden van hulp bij het behalen van de gestelde doelen, kunt u als werkgever inzichtelijk maken, dat de werknemer niet aan de gestelde functie-eisen kan voldoen en u zich hierbij als goed werkgever heeft opgesteld.

5. Ontslag pas als uiterste remedie

Is het doel na afloop van het traject niet behaald, dan dient de werkgever te zoeken naar alternatieven voor ontslag. Is demotie een oplossing, of kan de medewerker overgeplaatst worden, stemt hij in met een outplacementtraject? Pas als de alternatieven geen oplossing bieden kan een ontbindingsverzoek worden ingediend.

Heeft u vragen over disfunctioneren of verbetertrajecten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Met een verbetertraject van NewBaze: 

  • Wij bepalen samen met u de strategie
  • Hulp bij het stellen van heldere en concrete doelen
  • Resultaatgericht
  • Aandacht voor al uw bedrijfsbelangen
  • Heldere afspraken over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies