Ga direct naar de inhoud.

Wilt u meer weten over de rol van de ondernemingsraad?

Welke rol heeft de ondernemingsraad bij een reorganisatie?

Zijn er in de regel meer dan 50 medewerkers werkzaam in uw onderneming, dan bent u verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Een OR heeft het recht de onderneming advies te geven bij een voorgenomen besluit tot een belangrijke wijziging van de organisatie. Wanneer is er sprake van een belangrijke wijziging en hoe zorgt u er als ondernemer voor dat de medezeggenschap op een juiste manier verloopt, zodat u uw reorganisatieplannen probleemloos kunt uitvoeren? U leest het in onderstaand artikel.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij medezeggenschap?

Wilt u advies over het instellen van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Weet u niet zeker of u de OR advies of instemming moet vragen over een bepaald besluit, wilt u hulp bij het opstellen van een Sociaal Plan of bent u door uw OR gedaagd bij de Ondernemingskamer? NewBaze staat bedrijven bij met al hun vragen en geschillen over medezeggenschapskwesties.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Voor welke belangrijke wijziging is het adviesrecht van toepassing?

Een ondernemingsraad heeft het recht aan de ondernemer advies uit te brengen bij een beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan, bij een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming, bij een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming. Deze onderwerpen komen vaak aan bod bij grote reorganisaties.

Het laten vervallen van één unieke functie zal in de regel geen belangrijke wijziging zijn, maar moeten er meer arbeidsplaatsen komen te vervallen, dan is van belang hoe ingrijpend die gevolgen zijn en hoeveel werknemers er worden geraakt. Als belangrijk kunnen in ieder geval grote wijzigingen in het organisatieschema, splitsingen en samenvoegingen van afdelingen worden beschouwd. Ook belangrijk is het voorgenomen besluit om bepaalde (management)lagen uit de organisatie te verwijderen, afdelingen te schrappen of de verantwoordelijkheden en/of bevoegdheden tussen leidinggevenden en medewerkers op een andere wijze te verdelen. Een inhoudelijke functiewijziging zal geen belangrijke verandering zijn als het slechts één of enkele functies betreft. Dit zal anders zijn als de functie door meerdere medewerkers wordt vervuld.

Wanneer en hoe moet het advies worden gevraagd?

Het advies moet schriftelijk aan de OR worden gevraagd op een zodanig tijdstip, dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. De ondernemer kan dus nog geen aanvang nemen met de voorgenomen reorganisatie, voordat de OR het advies heeft uitgebracht.

De ondernemer is verplicht in de adviesaanvraag het volgende te vermelden:

  • De inhoud is van het voorgenomen besluit.
  • De beweegredenen, die tot het voorgenomen besluit hebben geleid.
  • De te verwachten gevolgen voor het personeel, en
  • De te treffen maatregelen om de gevolgen voor de werknemers op te vangen.

De wet schrijft voor dat tenminste eenmaal een overlegvergadering moet hebben plaatsgevonden voordat de OR advies uitbrengt. Als er eenmaal advies is gevraagd, dan is het besluit daarmee per definitie ‘belangrijk’ in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en kan de ondernemer niet meer achteraf aanvoeren dat het besluit niet adviesplichtig was.

Welke afspraken kunnen met de OR worden gemaakt?

Verstandig is om met de OR afspraken te maken over het tijdspad. De wet schrijft niet voor binnen welke termijn de OR zijn advies moet uitbrengen. Dit kan variëren van enkele weken tot enkele maanden.

Gebruikelijk is dat de onderneming in een dergelijk proces geheimhouding aan de OR-leden oplegt: de financiële gegevens mogen niet naar buiten worden gebracht omdat de continuïteit van het bedrijf in het geding kan zijn. Als de ondernemer inschat dat de OR een deskundige zal willen inschakelen, is het raadzaam afspraken te maken over de kosten daarvan.

Kan van het advies van de OR worden afgeweken?

Na ontvangst van het advies van de OR wordt door de ondernemer een (definitief) besluit genomen. Hierover moet de OR schriftelijk worden geïnformeerd. Indien door de ondernemer (op onderdelen) van het advies van de OR wordt afgeweken, moet wordt uitgelegd waarom andere keuzes zijn gemaakt. Als het definitieve besluit niet overeenstemt met het advies, mag het besluit niet worden uitgevoerd voordat een maand is verstreken nadat de OR over het besluit is geïnformeerd. Binnen deze termijn van een maand kan de OR tegen het besluit in beroep gaan bij de Ondernemingskamer.

Heeft u vragen over de rol van de OR bij reorganisaties?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Met een advies van NewBaze over medezeggenschap:

  • Weet u welke specifieke verplichtingen voor uw organisatie van toepassing zijn
  • Aandacht voor specifieke knelpunten in uw organisatie
  • Krijgt u duidelijke uitleg
  • Krijgt u praktische oplossingen voor geschillen, die ook op de langere termijn werken
  • Worden vooraf heldere afspraken met u gemaakt over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies