Ga direct naar de inhoud.

Meer weten over ontslag van een statutair bestuurder?

De positie van de statutair bestuurder bij ontslag

Een statutair bestuurder die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst voor de vennootschap heeft een dubbele pet op. Hij heeft een vennootschapsrechtelijke rol bij de organisatie, maar de relatie met de vennootschap is ook arbeidsrechtelijk van aard. Hoe verhouden deze twee rechtsregimes zich tot elkaar bij een ontslag? U leest het in onderstaand artikel. 

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij ontslag van een statutair bestuurder?

NewBaze adviseert u en helpt u bij het aanvragen van een ontslag van uw medewerkers of uw statutair bestuurders. Of wordt u zelf geconfronteerd met (een voornemen tot) ontslag? Dan kunt u hiervoor bij ons terecht voor een deskundig advies. Wij begeleiden u stap voor stap om te voorkomen dat u voor onverwachte en onaangename verrassingen komt te staan.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Wanneer is er sprake van een statutair bestuurder?

Een statutair bestuurder van een rechtspersoon wordt op grond van de wet of de statuten benoemd. Een rechtspersoon kan zijn een BV, een NV, een Vereniging of Stichting. Bij de oprichting van een rechtspersoon worden bestuurders van de rechtspersoon benoemd door de oprichters. Na de oprichting worden bestuurders benoemd door het orgaan of de personen, die in de statuten staan vermeld.

In de statuten staat voorts welke bevoegdheden de statutair bestuurder heeft, hoe nieuwe bestuurders worden benoemd en door welk bestuursorgaan zij kunnen worden ontslagen. De statutair bestuurder staat als zodanig ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel.

Vaak heeft de statutair bestuurder van een rechtspersoon de titel “directeur”. Niet iedere directeur is echter statutair bestuurder. Als alleen de werkgever hem of haar heeft aangesteld als directeur en niet benoemd is door een bevoegd bestuurdersorgaan als statutair bestuurder en hij of zij niet als statutair bestuurder is geregistreerd in het handelsregister, is er alleen sprake van een zogenaamd titulair directeur. In dat geval is het vennootschapsrecht niet op deze relatie van toepassing.

Ontslag als bestuurder is ontslag als werknemer?

Bij een statutair bestuurder, die op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht voor de rechtspersoon, is er sprake van zowel een vennootschapsrechtelijke als een arbeidsrechtelijke band tussen vennootschap en bestuurder. Voor beide rechtsregimes gelden andere regels omtrent ontslag. Betekent het ontslag als bestuurder van de rechtspersoon ook dat zijn of haar dienstbetrekking met de vennootschap is geëindigd?

De rechtspraak geeft hierop een bevestigend antwoord voor wat betreft de bestuurder een BV1. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 is dit voor de BV, maar ook voor de NV en de Vereniging wettelijk verankerd in artikel 7:671 lid 1 sub e BW. Voor deze vennootschappen geldt aldus dat een rechtsgeldig ontslag als bestuurder ook het einde van de arbeidsovereenkomst betekent. 

Geldt dit ook voor bestuurders van een stichting?

Nee, op dit moment geldt voor statutaire bestuurders van een stichting dat een ontslag als bestuurder niet van rechtswege een beëindiging van het dienstverband inhoudt. Voor hen is wel de preventieve ontslagtoets (door het UWV of de rechter) van toepassing. In het voorstel van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen wordt de positie van de bestuurder van een stichting gelijk getrokken met de andere bestuurders van rechtspersonen en vervalt de arbeidsrechtelijke ontslagbescherming. Op dit moment is echter nog onduidelijk wanneer deze wet in werking zal gaan treden.

Voor alle statutair bestuurders geldt bij ontslag dat zij - net als "gewone" werknemers - recht op een transitievergoeding hebben als het dienstverband tenminste twee jaar heeft geduurd. 

Hoe kan een statutair bestuurder het ontslag aanvechten?

Omdat de statutair bestuurder met twee rechtsregimes te maken heeft, betekent dit dat hij of zij zich op twee manier kan verweren tegen het ontslag, namelijk op vennootschapsrechtelijke gronden en/of op arbeidsrechtelijke gronden.

Voor wat betreft het verweer tegen het ontslag als statutair bestuurder, zal het aanvechten van het ontslag mogelijk zijn als de besluitvorming omtrent het ontslag in strijd met de wet of de statuten heeft plaatsgevonden. Op vele punten kan dit mis gaan, waarbij men zich onder meer kan afvragen of:

 • het ontslagbesluit wel door het bevoegde orgaan en met de vereiste meerderheid is genomen;
 • er een geldige oproeping is verstuurd met een duidelijke agenda;
 • hierbij de juiste oproepingstermijn in acht is genomen;
 • de voor ontslag voorgedragen bestuurder wel is gehoord is over het voorgenomen ontslagbesluit, voordat het besluit wordt genomen;
 • de reden voor het ontslag zodanig is onderbouwd, dat de bestuurder ook feitelijk de kans heeft om zich tegen het voornemen te verweren;
 • bestuurders en/of commissarissen voor het besluit hun adviserende stem kunnen geven.

Voor de rechtsgeldigheid van het besluit is dan ook van belang om de voorgaande stappen duidelijk in de notulen van de vergadering, leidende tot het ontslagbesluit op schrift te stellen. Een besluit in strijd met de wet of de statuten kan leiden tot een nietig of vernietigbaar besluit, hetgeen tot gevolg kan hebben dat het ontslag geacht wordt nooit te zijn gegeven. De werkgever kan dan met een forse loonclaim worden geconfronteerd.

Met betrekking tot het arbeidsrechtelijk verweer heeft de bestuurder met een arbeidsovereenkomst de mogelijkheid om zich tegen het ontslag te verweren, indien:

 • niet de juiste opzegtermijn in acht is genomen;
 • de redelijkheid van het ontslag ontbreekt;
 • er sprake is van een ernstig verwijt aan de zijde van de werkgever;
 • er een mogelijkheid tot herplaatsing bestond;
 • er sprake was van een opzegverbod.

Bij het in rechte slagen van één van de eerste vier verweren heeft dit niet tot gevolg dat de dienstbetrekking doorloopt, maar kan dit hooguit leiden tot de toekenning van een gefixeerde of billijke vergoeding aan de ontslagen bestuurder. Let op: of het ontslag redelijk is, toetst de rechter aan de gronden, die aan het ontslagbesluit ten grondslag zijn gelegd. De notulen zijn in deze dus erg van belang. Als disfunctioneren als grondslag voor het ontslag wordt aangevoerd, zou het kunnen zijn dat van de vennootschap wordt gevergd dat een verbetertraject is gevolgd.  

Bij een ontslag in strijd met één van de opzegverboden in art. 7:670 BW kan een ontslag (voor wat betreft de arbeidsrechtelijke relatie) wel door de rechter worden vernietigd. Als de bestuurder een beroep doet op het opzegverbod bij zieke, is het tijdstip van ziekmelding van belang of het opzegverbod van toepassing is of niet. De rechtspraak is hierover verdeeld2. In ieder geval geldt dat ziekte niet aan een ontslag in de weg staat, als de bestuurder zich pas ziek meldt na ontvangst van de uitnodiging voor vergadering waarbij het ontslag van die bestuurder als onderwerp is aangekondigd.

Heeft u vragen over het ontslag van een statutair bestuurder?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

1. HR 15-04-2005, ECLI:NL:PHR:2005:AS2030;
2. De rechtbank Overijssel, 3 oktober 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:3837 en de rechtbank Rotterdam, 5 april 2017, ECLI:NL:RBROT: 2017:2979 oordeelden dat het opzegverbod bij ziekte niet geldt, als de bestuurder zich ziek meldt nadat deze wist of kon weten dat hij of zij voor ontslag zou worden voorgedragen. Het gerechtshof Den Bosch, 22 augustus 2000, ECLI:NL:GHSHE:2000:AD6362 en de rechtbank Alkmaar, 17 april 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:3264 oordeelden echter dat het opzegverbod slechts gepasseerd kan worden, als de ziekmelding is geschied na ontvangst van de uitnodiging van de vergadering, waarin over het ontslag zal worden besloten.

Meer informatie

De aanpak van NewBaze bij ontslag: 

 • Wij bepalen samen met u de strategie
 • U bepaalt onze ondersteuning: hulp of afstand of wij nemen het traject volledig uit handen
 • Resultaatgericht
 • Aandacht voor uw andere bedrijfsbelangen
 • Heldere afspraken over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies