Ga direct naar de inhoud.

Hoe bepaalt u de ontslagvolgorde?

Een reorganisatie. Hoe pak ik dat aan?

Wat kunt u doen als ondernemer als de omzet sterkt daalt, uw grootste klant afscheid van u neemt of als u besluit een deel van uw bedrijfsactiviteiten te stoppen? In economisch moeilijke tijden zien bedrijven zich vaak genoodzaakt om te reorganiseren. Dit kan leiden tot het vervallen van arbeidsplaatsen. Het aanvragen van ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden is aan bepaalde voorwaarden gebonden. Lees verder welke aspecten van een reorganisatie op uw pad kunnen komen.

Wanneer is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag?

Ontslag om bedrijfseconomisch redenen kan in de volgende situaties worden aangevraagd:

 • een slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf;
 • werkvermindering;
 • organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging;
 • een bedrijfsverhuizing;
 • vervallen van een loonkostensubsidie.

Dergelijke ontslagen dienen bij het UWV te worden aangevraagd. Het UWV beoordeelt of het aannemelijk is dat er bedrijfseconomische redenen zijn, die het structureel vervallen van arbeidsplaats tot gevolg heeft, of de juiste werknemers zijn voorgedragen voor ontslag en of er geen mogelijkheden tot herplaatsing binnen de onderneming zijn.

De werkgever kan proberen gedwongen ontslagen te voorkomen door een vrijwillige vertrekregeling aan te bieden of door de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. De gemaakte afspraken in het kader van de beëindiging worden dan in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Een werknemer die met een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen instemt, behoudt in beginsel zijn recht op WW.  

Hoe wordt bepaald wie voor ontslag in aanmerking komt?

Het UWV hanteert het afspiegelingsbeginsel om de ontslagvolgorde te bepalen. Het ontslag word beoordeeld per categorie werknemers met uitwisselbare functies. Bij uitwisselbare functies gaat het om functies die naar hun aard, inhoud, omstandigheden, functieniveau en beloning met elkaar vergelijkbaar en gelijkwaardig zijn. Vervolgens moeten de werknemers binnen de verschillende categorieën uitwisselbare functies worden ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen (van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder). Per leeftijdsgroep moet de werkgever de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voordragen.

Soorten werknemers

Voordat u werknemers op grond van het afspiegelingsbeginsel voor ontslag kunt voordragen, dient u eerst de contracten met het ingehuurde personeel zoals uitzendkrachten en zzp'ers te beëindigen, die hetzelfde of vergelijkbaar werk doen als de voor ontslag voorgedragen werknemers. Voor het bepalen van de ontslagvolgorde dient u wel oproepkrachten, AOW-ers en personeel op basis van een tijdelijk contract van een half jaar of minder mee te nemen in uw overzicht, maar komen deze werknemers vervolgens wel als eerste voor ontslag in aanmerking. Payrollers worden voor wat betreft het afspiegelingsbeginsel met uw eigen werknemers gelijkgesteld.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen hoeft het afspiegelingsbeginsel niet te worden toegepast. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een bedrijfssluiting, een unieke functie komt te vervallen of als een categorie uitwisselbare functies in zijn geheel komt te vervallen. Als u aannemelijk kunt maken dat een werknemer onmisbaar voor de organisatie is of een zwakker arbeidsmarktpositie heeft, heeft u een mogelijkheid om van het afspiegelingsbeginsel af te wijken. Ook als een toepasselijke CAO een andere ontslagvolgorde heeft bepaald, is het afspiegelingsbeginsel niet van toepassing.

Voorts kunt u niet aan het afspiegelingsbeginsel voldoen als er voor een of meerder werknemers een opzegverbod geldt. Bijvoorbeeld als er sprake is van arbeidsongeschiktheid, die al vóór de ontslagaanvraag is ontstaan.

Wanneer moet u de Ondernemingsraad of de vakbonden inlichten?

Indien u voornemens bent 20 of meer medewerkers binnen 1 werkgebied en binnen 3 maanden te ontslaan, moet u voldoen aan de Wet Melding Collectief Ontslag (Wmco). Het maakt hierbij niet uit hoe het ontslag uiteindelijk wordt geregeld: via het UWV, de rechter of met wederzijds goedvinden.

Op grond van de Wmco is de werkgever verplicht zijn voornemen tot collectief ontslag eerst te melden bij de vakorganisaties en het UWV. Na die melding geldt een wachttijd van één maand voordat de ontslagaanvragen in behandeling worden genomen. Deze termijn stelt de vakbonden en de werkgever in staat om te overleggen over een sociaal plan. 

In artikel 25, eerste lid, onder e van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is bepaald dat de bestuurder de ondernemingsraad in de gelegenheid stelt om advies uit te brengen over een voorgenomen besluit tot belangrijke wijziging van de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van de bevoegdheden binnen de onderneming. Een ondernemingsraad is verplicht als er in de regel meer dan 50 medewerkers werkzaam in uw onderneming zijn.

Wilt u meer weten over reorganisaties?

Wij helpen u graag bij al uw vraagstukken over de voorbereiding, planning en uitvoering van een noodzakelijke reorganisatie. Hiermee voorkomt u dat u voor onverwachte en onaangename verrassingen komt te staan. Vul het onderstaande contactformulier in of bel ons op 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder!

Meer informatie

De aanpak van NewBaze bij ontslag: 

 • Wij bepalen samen met u de strategie
 • U bepaalt onze ondersteuning: hulp of afstand of wij nemen het traject volledig uit handen
 • Resultaatgericht
 • Aandacht voor uw andere bedrijfsbelangen
 • Heldere afspraken over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies