Ga direct naar de inhoud.

Bent u een transitievergoeding verschuldigd?

Transitievergoeding bij ontslag

Voor de beëindiging van het dienstverband van iedere werknemer die tenminste 2 jaar in dienst is geweest, dient u na 1 juli 2015 een transitievergoeding te betalen. Het aantal situaties waarin u aan de werknemer een vergoeding verschuldigd bent, is met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vergroot. Voor u als werkgever kan dit grote financiële consequenties hebben. Vraag een offerte aan voor een helder advies over de financiële gevolgen van de WWZ bij ontslag via het contactformulier onderaan de pagina.

Wanneer bent u een transitievergoeding verschuldigd?

Indien het dienstverband minimaal 2 jaar heeft geduurd bent u in de volgende gevallen een transitievergoeding verschuldigd:

 • Als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is opgezegd of ontbonden;
 • Als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na ommekomst van de bepaalde tijd op initiatief van de werkgever niet is verlengd;
 • Als de arbeidsovereenkomst op initiatief van werknemer is opgezegd, ontbonden of niet verlengd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

In tegenstelling tot de situatie vóór 1 juli 2015 bent u als werkgever gehouden een transitievergoeding te voldoen als u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na twee jaar niet verlengt. Anders dan voorheen hebben ook werknemers die na 2 jaar ziekte worden ontslagen recht op een transitievergoeding.

Alleen in de volgende gevallen hoeft geen transitievergoeding te worden betaald:

 • De werknemer is nog geen 18 jaar is en hij werkt gemiddeld niet meer dan 12 uur per week:
 • Het ontslag houdt verband met het bereiken van de AOW- of pensioen gerechtigde leeftijd;
 • Het ontslag is het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
 • De werkgever is in staat van faillissement verklaard of surseance van betaling is verleend.

Ook al heeft de werknemer op het moment van het ontstaan van het recht op een transitievergoeding concreet uitzicht op een andere baan, dan is de werkgever alsnog de vergoeding verschuldigd. Ook kunt u als werkgever niet afdwingen dat de werknemer de transitievergoeding alleen gebruikt voor scholing of hulp bij het vinden van een andere baan.

De transitievergoeding moet worden betaald binnen een maand na de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Doet u dat niet, dan bent u als werkgever wettelijke rente over de vergoeding verschuldigd. Indien u niet tijdig betaalt, heeft de werknemer drie maanden om de vergoeding in rechte op te eisen. Doet de werknemer niets, dan vervalt het recht op de vergoeding na deze termijn.

Hoe bereken ik de hoogte van de transitievergoeding?

De transitievergoeding voor werknemers tot 50 jaar wordt berekend over hele periodes van 6 maanden, waarin uw werknemer in dienst was. Per gewerkt half dienstjaar heeft de werknemer recht op:

 • 1/6 maandsalaris in de eerste 10 jaar van uw arbeidsovereenkomst.
 • vanaf het 10e dienstjaar: 1/4 maandsalaris.

Voor het recht op een transitievergoeding telt arbeid die is verricht vóór het 18e levensjaar niet mee, als de minderjarige werknemer op dat moment niet meer dan 12 uur per week werkte.

Indien de werknemer 50 jaar of ouder is en hij of zij een dienstverband van 10 jaar of langer heeft, dan kan de 50-plusser aanspraak maken op een hogere vergoeding. Dan geldt voor elk half dienstjaar vanaf het 50e jaar: 1/2 maandsalaris per elk half dienstjaar. Deze berekeningswijze geldt alleen als u als werkgever in het voorafgaande halfjaar gemiddeld meer dan 25 werknemers in dienst had.

Maximum bedrag

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 81.000,- bruto (maximum in 2019), of maximaal een jaarsalaris indien de werknemer per jaar meer verdient dan € 81.000,- bruto. Het maximumbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Afwijking van de berekening van de maximum transitievergoeding is alleen mogelijk als de werkgever zeer verwijtbaar is aan het ontslag.

Lagere vergoeding voor kleine werkgevers

Zoals aangegeven geldt de extra vergoeding voor de beëindiging van het dienstverband van 50-plussers niet voor kleine werkgevers. U bent een kleine werkgever als u gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had tijdens het laatste halfjaar voorafgaand aan het jaar waarin de werknemer wordt ontslagen.

Bent u een kleine werkgever en is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag wegens een slechte financiële situatie? Dan kunt u onder de voorwaarden in de Ontslagregeling bij de berekening van de transitievergoeding de dienstjaren vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing laten.

Welke kosten mogen op de transitievergoeding in mindering worden gebracht?

Indien u als werkgever scholings- en outplacementkosten heeft gemaakt om de werknemer te helpen een andere baan te vinden, dan kunnen deze kosten onder bepaalde voorwaarden in mindering worden gebracht op de te betalen transitievergoeding. De wet maakt onderscheid in twee categorieën kosten: transitiekosten en inzetbaarheidskosten.

Wat zijn transitiekosten?

Transitiekosten zijn kosten van maatregelen in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer. Te denken valt aan:

 • kosten voor scholing,
 • kosten voor outplacement, en
 • kosten voor het in acht nemen van een langere opzegtermijn waarbij de werknemer is vrijgesteld van werkzaamheden.

Wat valt er onder het begrip inzetbaarheidskosten?

Inzetbaarheidskosten zijn kosten verband houdende met het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer die tijdens het dienstverband zijn gemaakt. Voorbeelden van dergelijke kosten zijn:

 • Kosten voor een niet werk gerelateerde cursus;
 • Kosten voor een cursus persoonlijke ontwikkeling;
 • Kosten voor een managementcursus terwijl de werknemer op het moment dat hij/zij de cursus wil gaan volgen geen zicht heeft op een dergelijke functie. Deze kosten komen in beginsel voor aftrek in aanmerking. Zodra de werknemer echter een managementfunctie krijgt bij dezelfde werkgever, komen deze kosten niet meer voor aftrek in aanmerking.

De kosten van werkgerelateerde cursussen ter bevordering van de deskundigheid of vaardigheid van het eigen werk van de werknemer, vallen aldus niet onder de inzetbaarheidskosten, hoe nuttig deze kosten ook zijn om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Wat zijn de voorwaarden voor kostenaftrek?

Transitiekosten en inzetbaarheidskosten kunnen alleen in mindering worden gebracht, als ze vooraf en schriftelijk zijn vastgelegd. Ook moet de werknemer vóór het maken van de kosten hebben ingestemd met het in mindering brengen van deze kosten op de later eventueel opeisbare transitievergoeding binnen een bepaalde periode. U doet er dan ook verstandig aan om voor aanvang van de opleiding, cursus of geboden ondersteuning de voorwaarden helder in een contract met de werknemer vast te leggen.

Daarnaast mogen de kosten niet het loon van de werknemer betreffen en in redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor deze kosten zijn gemaakt. Tenslotte mogen de kosten niet op een derde of de werknemer zelf kunnen worden verhaald.

Inzetbaarheidskosten kunnen maximaal vijf jaar nadat zij zijn gemaakt worden afgetrokken, tenzij werkgever en werknemer schriftelijk anders overeenkomen. Wordt een arbeidsovereenkomst uitsluitend aangegaan voor het kunnen volgen van een opleiding, dan gelden afwijkende voorwaarden.

Heeft u hulp nodig bij ontslagzaken?

Het is in bepaalde gevallen niet eenvoudig om te bepalen of een transitievergoeding verschuldigd is en zo ja, wat u exact als werkgever moet betalen. Wij zijn gespecialiseerd in ontslagzaken en kunnen u een concreet en vakkundig advies geven. Vraag een offerte aan via onderstaand contactformulier en wij informeren u over uw financiële gevolgen bij een voorgenomen beëindiging van het dienstverband.

 

Meer informatie

Bij vragen over de transitievergoeding biedt NewBaze: 

 • Duidelijke uitleg in begrijpelijke taal
 • Oog voor wat u belangrijk vindt
 • Praktische tips ter voorkoming van het oplopen van de kosten
 • Een overzicht van alle alternatieven voor het oplossen van uw (ontslag)probleem

 

 

 

×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies