Ga direct naar de inhoud.

Bent u een transitievergoeding verschuldigd?

Transitievergoeding bij ontslag

Voor de beëindiging van het dienstverband van iedere werknemer, dient u na 1 juli 2015 een transitievergoeding te betalen. Per 1 januari 2020 zijn de voorwaarden voor de aanspraak op een transitievergoeding onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gewijzigd. Voor u als werkgever kan dit grote financiële consequenties hebben. Vraag een offerte aan voor een helder advies over de financiële gevolgen bij ontslag via het contactformulier onderaan de pagina.

Wanneer bent u een transitievergoeding verschuldigd?

Met de invoering van de WWZ per 1 juli 2015 was u, als het dienstverband minimaal 2 jaar heeft geduurd, een transitievergoeding verschuldigd. Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Sindsdien maken werknemers bij een beëindiging van het dienstverband al vanaf de eerste dag aanspraak op een transitievergoeding, als:

 • de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is opgezegd of ontbonden, zelfs tijdens proeftijd;
 • de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na ommekomst van de bepaalde tijd op initiatief van de werkgever niet is verlengd;
 • de arbeidsovereenkomst op initiatief van werknemer is opgezegd, ontbonden of niet verlengd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Alleen in de volgende gevallen hoeft geen transitievergoeding te worden betaald:

 • De werknemer is nog geen 18 jaar is en hij werkt gemiddeld niet meer dan 12 uur per week:
 • Het ontslag houdt verband met het bereiken van de AOW- of pensioen gerechtigde leeftijd;
 • Het ontslag is het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
 • De werkgever is in staat van faillissement verklaard of surseance van betaling is verleend;
 • Als bij cao een andere, gelijkwaardige ontslagvoorziening is getroffen;
 • Als de werknemer een volgend tijdelijk contract is aangegaan voor het einde van het eerste tijdelijke contract;
 • Als de werkgever de werknemer een gelijkwaardig contract aanbiedt voor het tijdelijk contract is afgelopen;
 • Als de werkgever aanbiedt een tijdelijk contract te verlengen, voor het contract afloopt met een tussenpoos van maximaal een half jaar.

Ook al heeft de werknemer op het moment van het ontstaan van het recht op een transitievergoeding concreet uitzicht op een andere baan, dan is de werkgever alsnog de vergoeding verschuldigd. Ook kunt u als werkgever niet afdwingen dat de werknemer de transitievergoeding alleen gebruikt voor scholing of hulp bij het vinden van een andere baan.

De transitievergoeding moet worden betaald binnen een maand na de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Doet u dat niet, dan bent u als werkgever wettelijke rente over de vergoeding verschuldigd. Indien u niet tijdig betaalt, heeft de werknemer drie maanden om de vergoeding in rechte op te eisen. Doet de werknemer niets, dan vervalt het recht op de vergoeding na deze termijn.

Hoe bereken ik de hoogte van de transitievergoeding?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding berekend op basis van 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Als geen heel jaar is volgemaakt wordt de vergoeding berekend naar rato voor het (overige) gedeelte van het dienstverband. De duur van het dienstverband wordt berekend door de duur van alle opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bij elkaar op te tellen. 

Het maandsalaris dat voor de transitievergoeding in aanmerking moet worden genomen, is een optelsom van het basis bruto maandsalaris en de vakantietoeslag. Daar komen een eventuele vaste eindejaarsuitkering, ploegentoeslagen of overwerkvergoedingen bij. Ook eventuele bonussen, winstuitkeringen of variabele eindejaarsuitkeringen tellen mee. Als een deel van het loon uit provisie of stukloon bestaat wordt een redelijk gemiddelde hiervan bij het salaris geteld. Andere looncomponenten vallen hier buiten. 

Kleine werkgevers kunnen de betaalde transitievergoeding wegens staking van hun bedrijf wegens pensionering of ziekte gecompenseerd krijgen. Een dergelijke compensatieregeling bestond al voor betaalde transitievergoedingen bij beëindiging van het dienstverband wegens langdurige ziekte.  

Tot 1 januari 2020 konden werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar en werknemers van 50 jaar of ouder nog aanspraak maken op een hogere transitievergoeding. Met de inwerkingtreding van de WAB zijn deze aanspraken komen te vervallen. Voor deze wijziging geldt geen overgangsperiode. De enige uitzondering zijn al lopende ontslagprocedures, maar is hiervan geen sprake en eindigt de arbeidsovereenkomst op of na 1 januari 2020, dan geldt de nieuwe WAB wetgeving. 

Maximum bedrag

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 83.000,- bruto (maximum per 1 januari 2020), of maximaal een jaarsalaris indien de werknemer per jaar meer verdient dan € 83.000,- bruto. Het maximumbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Afwijking van de berekening van de maximum transitievergoeding is alleen mogelijk als de werkgever zeer verwijtbaar is aan het ontslag.

Welke kosten mogen in mindering worden gebracht?

Kosten die de werkgever heeft gemaakt voor activiteiten die de inzetbaarheid van de werknemer buiten de eigen organisatie vergroten, zijn al onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de transitievergoeding.

Door de werkgever gemaakte transitiekosten en inzetbaarheidskosten kunnen alleen in mindering worden gebracht, als ze vooraf en schriftelijk zijn vastgelegd. Ook moet de werknemer vóór het maken van de kosten hebben ingestemd met het in mindering brengen van deze kosten op de later eventueel opeisbare transitievergoeding binnen een bepaalde periode. U doet er dan ook verstandig aan om voor aanvang van de opleiding, cursus of geboden ondersteuning de voorwaarden helder in een contract met de werknemer vast te leggen.

Daarnaast mogen de kosten niet het loon van de werknemer betreffen en in redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor deze kosten zijn gemaakt. Tenslotte mogen de kosten niet op een derde of de werknemer zelf kunnen worden verhaald.

Inzetbaarheidskosten kunnen maximaal vijf jaar nadat zij zijn gemaakt worden afgetrokken, tenzij werkgever en werknemer schriftelijk anders overeenkomen. Wordt een arbeidsovereenkomst uitsluitend aangegaan voor het kunnen volgen van een opleiding, dan gelden afwijkende voorwaarden.

Heeft u hulp nodig bij ontslagzaken?

Het is in bepaalde gevallen niet eenvoudig om te bepalen of een transitievergoeding verschuldigd is en zo ja, wat u exact als werkgever moet betalen. Wij zijn gespecialiseerd in ontslagzaken en kunnen u een concreet en vakkundig advies geven. Vraag een offerte aan via onderstaand contactformulier en wij informeren u over uw financiële gevolgen bij een voorgenomen beëindiging van het dienstverband.

Meer informatie

Bij vragen over de transitievergoeding biedt NewBaze: 

 • Duidelijke uitleg in begrijpelijke taal
 • Oog voor wat u belangrijk vindt
 • Praktische tips ter voorkoming van het oplopen van de kosten
 • Een overzicht van alle alternatieven voor het oplossen van uw (ontslag)probleem

 

 

 

×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies