Ga direct naar de inhoud.

Hoe regelt u de indiensttreding van AOW-ers?

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

Per 1 januari 2016 is de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Doel van de wet is ervoor te zorgen dat belemmeringen worden weggenomen voor werknemers of werkzoekenden om ook na het pensioen werkzaam te zijn. Bent u als werkgever voornemens om een AOW-er in dienst te nemen of heeft uw werknemer aangegeven na zijn of haar pensioen te willen blijven werken? Lees dan verder welke wettelijke bepalingen voor u relevant kunnen zijn.

Welke rechten hebben AOW-ers met een dienstverband?

Voor de meeste werknemers eindigt het dienstverband van rechtswege bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit is het geval als in een toepasselijke cao of in een arbeidsovereenkomst of -reglement is bepaald, dat de arbeidsovereenkomst op het moment van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd eindigt (ook wel pensioenbeding genoemd).

Is hierover niets overeengekomen, dan loopt de arbeidsovereenkomst in principe door en moet u als werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Dit kan zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter, als de werknemer inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Deze toestemming is wel nodig als de werknemer na het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd voor onbepaalde tijd in dienst is gekomen of als in de arbeidsovereenkomst afwijkende afspraken over pensioenontslag zijn gemaakt.

Als de arbeidsovereenkomst met uw werknemer niet door een pensioenbeding eindigt, heeft u de keuze om het dienstverband voort te zetten, dan wel de arbeidsovereenkomst op te zeggen en een nieuw arbeidscontract voor bepaalde tijd af te sluiten.

Let op: laat een werknemer met een vast contract én een pensioenbeding, op grond waarvan het contract van rechtswege eindigt op de AOW leeftijd van de werknemer, niet 'gewoon' doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Dan is er namelijk sprake van een stilzwijgende verlenging en geldt het 'gewone' ontslagrecht, zodat u niet zonder rechterlijke toestemming de overeenkomst kunt opzeggen. Bevestig uw werknemer dan dat het contract van rechtswege eindigt en ga een nieuw, tijdelijk contract aan.

Sluit u een contract voor bepaalde tijd, dan mag de AOW-gerechtigde op maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal 4 jaar voor u werken. Na meer dan 6 opvolgende tijdelijke contracten of na 4 jaar wordt het tijdelijke contract van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd.

Welk loon moet er (door)betaald worden?

AOW-ers hebben minimaal recht op het minimumloon en minimumvakantiebijslag. Als er een cao van toepassing is, moet een AOW-er hetzelfde cao-loon ontvangen als de andere werknemers die hetzelfde werk doen.

Op het loon hoeven geen werknemerspremies ingehouden te worden. Wordt de pensioengerechtigde werknemer ziek, dan moet de werkgever het loon bij ziekte tot 13 weken doorbetalen.

Was uw werknemer al op 1 januari 2016 AOW-gerechtigd en zowel voor als na die datum ziek (eventueel met een onderbreking van maximaal vier weken)? Of bereikt uw werknemer voor 1 juli 2016 de AOW-leeftijd en is deze voor en na 1 januari 2016 ziek (eventueel met een onderbreking van maximaal vier weken) zonder dat het contract tussentijds van rechtswege eindigt? Dan gaat de beperking tot 13 weken loondoorbetalingsplicht van de werkgever en de beperking van de duur van het opzegverbod pas in op 1 juli 2016.

Beëindiging van het (nieuwe/voorgezette) dienstverband na de AOW leeftijd

Is de AOW-gerechtigde werknemer op basis van een contract voor onbepaalde tijd voor u in dienst, dan kan de werkgever het contract zonder tussenkomst van het UWV of de rechter opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De werkgever is hiervoor geen transitievergoeding verschuldigd.

Contracten voor bepaalde tijd met pensioengerechtigde werknemers eindigen van rechtswege. De aanzegplicht (de verplichte aankondiging of het contract al dan niet verlengd gaat worden), geldt niet voor AOW-ers. 

Bij een reorganisatie, waarbij arbeidsplaatsen moeten komen te vervallen, zal de werkgever hiervoor eerst de arbeidsplaatsen van de pensioengerechtigde werknemers in aanmerking moeten nemen.
Tijdens de eerste 13 weken na ziekmelding kunt u het dienstverband van uw pensioengerechtigde werknemer niet opzeggen, maar kan deze wel van rechtswege aflopen, als u het contract niet verlengt.

Welke rechten heeft de AOW-gerechtigde werknemer niet?

Voor het afwijzen van een verzoek van een AOW-er om zijn of haar uren uit te breiden, hoeft de werkgever geen zwaarwegend bedrijfsbelang aan te tonen.

Ook zijn werkgevers niet verplicht om in geval van re-integratie van een zieke, AOW-gerechtigde werknemer een tweede spoortraject te starten of een plan van aanpak op te stellen.

Heeft u vragen over het aannemen of in dienst houden van AOW-ers?

NewBaze helpt u graag bij vragen over het (door)werken van werknemers, die binnenkort de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken of die deze leeftijd al bereikt hebben. Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Meer informatie

Met een arbeidsovereenkomst van NewBaze met AOW'ers:

  • Loopt u geen onnodige risico's bij ziekte of ontslag
  • Informeren wij u over de beste opties  
  • Stellen wij leesbare en begrijpelijke teksten op
  • Zijn vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies