Ga direct naar de inhoud.

Benut de voordelen van overleg met uw medewerkers

Hoe kunt u constructief omgaan met medezeggenschap?

Als u meer dan 10 werknemers in dienst hebt, heeft u als werkgever een aantal verplichtingen om de medezeggenschap van uw medewerkers te bevorderen. Werken er meer dan 50 werknemers voor u, dan bent u gehouden een ondernemingsraad (OR) op te richten. Als geen van uw werknemers zich kandidaat wil stellen, wat staat u dan te doen? Welke taken en bevoegdheden heeft de OR? En, wat levert het instellen van een OR voor u als ondernemer op? Lees verder hoe u medezeggenschap in uw organisatie praktisch vorm kunt geven.

Wanneer moet u de medezeggenschap van uw werknemers organiseren?

Bedrijven met minder dan tien medewerkers zijn niet verplicht om een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) in te stellen. Wel kunt u op vrijwillige basis kiezen voor een georganiseerde vorm van overleg met uw personeel om specifieke onderwerpen te bespreken.

Heeft u 10 tot 50 medewerkers, dan bent u verplicht een PVT in te stellen, maar alleen als een meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Is er geen OR of PVT, dan bent u gehouden om ten minste twee keer per jaar met het personeel bijeen te komen in een personeelsvergadering.

Zijn er in de regel meer dan 50 medewerkers werkzaam in uw onderneming, dan verplicht de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) u om een OR in te stellen. Niet alleen de werknemers met een arbeidsovereenkomst, maar ook uitzendkrachten, die langer dan 2 jaar voor u werken en gedetacheerden moeten meegeteld worden. Vakantiekrachten en seizoenswerkers zijn niet “in de regel” werkzaam, zodat u deze medewerkers buiten beschouwing kunt laten voor de beoordeling of u een OR moet instellen.

Wat als u wel een OR moet hebben, maar er geen OR is ingesteld?

Het komt voor dat in een bedrijf met meer dan 50 medewerkers geen enkele animo is onder het personeel om zitting te nemen in de OR. In dat geval moet de onderneming wel een OR-reglement hebben, inspanningen doen om medewerkers te werven voor het OR lidmaatschap en eens in de zoveel tijd (bijvoorbeeld elke twee jaar) OR verkiezingen organiseren. Stelt zich dan nog niemand of te weinig personen kandidaat, dan kunt u aantonen dat u geen verwijt treft in het ontbreken van een OR.

Er is geen toezichthouder die boetes uitdeelt als er geen ondernemingsraad is ingesteld. Wel is het voor een individuele werknemer of vakbond met leden, werkzaam in uw bedrijf, mogelijk om een vordering in te stellen bij de kantonrechter om u te verplichten een OR in te stellen. De kantonrechter kan dan aan onwelwillende ondernemers wel een strafrechtelijke sanctie (hechtenis, taakstraf of geldboete) opleggen. 

Hoe kan een goede relatie met de OR tot uw voordeel strekken?

Het op regelmatige basis overleg voeren met vertegenwoordigers van het personeel kan leiden tot nieuwe ideeën en inzichten, grotere betrokkenheid van de medewerkers en rust op de werkvloer. Daarentegen zal het ontbreken van een OR ook juist negatieve gevolgen voor de onderneming kunnen hebben. Het kan dan leiden tot:

 • vertraging bij de behandeling van een aanvraag voor collectief ontslag bij het UWV of zelfs tot veroordeling tot het intrekken van de ontslagaanvragen.
 • vertraging van een overgang van onderneming, als werknemers alsnog om instelling van een OR vragen na kennisgeving van het voornemen tot overgang.
 • het niet kunnen afwijken van bepaalde wettelijke voorschriften in de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur.
 • een (meer) negatieve beoordeling van de rechter als u arbeidsvoorwaarden van individuele werknemers wilt wijzigen.

Welke bevoegdheden heeft de OR?

In grote lijnen heeft de OR de volgende wettelijke bevoegdheden:

 • Recht op informatie. De werkgever is verplicht ongevraagd bepaalde informatie te geven zoals de jaarrekening, het sociaal jaarverslag en plannen voor de toekomst. Ook moet de werkgever alle informatie geven die een OR redelijkerwijs nodig heeft om haar werk goed te kunnen doen.
 • Adviesrecht. Dit geldt voor financieel-economische en bedrijfsorganisatorische besluiten (zoals reorganisaties, fusies, bedrijfssluitingen, grote investeringen en bedrijfsverplaatsingen).
 • Instemmingsrecht. Besluiten op het terrein van sociaal beleid voor zover die niet in een CAO zijn vastgelegd kunnen niet uitgevoerd worden indien de OR hiermee niet akkoord gaat.
 • Initiatiefrecht. De OR heeft het recht om zelf voorstellen te doen. 
 • Spreekrecht en hoorrecht N.V.. De OR van een Naamloze Vennootschap heeft een spreekrecht in de aanhoudersvergaring voor onderwerpen, gericht op benoeming, ontslag en bezoldiging van bestuurders van de NV. Ook mag  een verzoek om goedkeuring van een belangrijk bestuursbesluit pas aan de aandeelhoudersvergadering worden aangeboden nadat de OR een standpunt heeft bepaald.

Heeft u vragen over medezeggenschap van uw personeel?

Wilt u advies over het instellen van een OR of PVT, weet u niet zeker of u de OR advies of instemming moet vragen over een bepaald besluit, of bent u door uw OR gedaagd bij de Ondernemingskamer? NewBaze staat bedrijven bij met al hun vragen en geschillen over medezeggenschapskwesties. Wilt u een offerte of heeft u vragen? Vul uw gegevens in het onderstaande contactformulier in of bel ons op nummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag.

Meer informatie

Met een advies van NewBaze over medezeggenschap:

 • Weet u welke specifieke verplichtingen voor uw organisatie van toepassing zijn
 • Aandacht voor specifieke knelpunten in uw organisatie
 • Krijgt u duidelijke uitleg
 • Krijgt u praktische oplossingen voor geschillen, die ook op de langere termijn werken
 • Worden vooraf heldere afspraken met u gemaakt over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies