Ga direct naar de inhoud.

Ken uw rechten en plichten bij re-integratie

Wanneer moet u passend werk aanbieden?

Als de werknemer wegens arbeidsongeschiktheid niet meer kan terugkeren in zijn of haar eigen werk, moet de werkgever de werknemer andere passende werkzaamheden aanbieden. Maar hoe wordt bepaald of de aangeboden arbeid passend is? En wat gebeurt er als de werknemer na twee jaar ziekte het passende werk kan blijven uitvoeren? U leest het in onderstaand artikel.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij re-integratie?

Indien u hulp nodig heeft bij het beoordelen van de situatie, wat er van u ten aanzien van de re-integratie mag worden verwacht, dan beantwoorden wij al uw vragen kort en duidelijk. Ook bij geschillen over re-integratie staan wij u graag terzijde met praktische adviezen en heldere maatregelen.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Wat is passende arbeid?

De definitie van passende arbeid in het kader van re-integratie bij arbeidsongeschiktheid kan gevonden worden in artikel 7:658a lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Daar staat opgenomen: ‘alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijk, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.

Uit de rechtspraak met betrekking tot dit onderwerp kan worden opgemaakt dat het moet gaan om arbeid, die in redelijkheid aan de werknemer kan worden opgedragen. Hierbij moet behalve de medische beperkingen van de werknemer rekening gehouden worden met o.a. het arbeidsverleden, de opleiding, het functieniveau, de werkomgeving, de persoonlijke eigenschappen en de afstand tot het werk.

Bij het zoeken naar passende arbeid mag de werkgever zich niet beperken tot bestaande functies. De werkgever moet de functie, de arbeidsverdeling of de arbeidsorganisatie zodanig aanpassen, dat de werknemer met de beperkingen het werk kan uitvoeren.
Het functieniveau mag in beginsel niet veel lager zijn dan die van de oude functie, tenzij dit gezien de beperkingen niet anders kan. Het arbeidspatroon moet voor zover mogelijk aansluiten bij dat van voor de arbeidsongeschiktheid. Een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige adviseert u normaal gesproken welke arbeid als passend beschouwd kan worden,

Welke verplichtingen gelden er ten aanzien van passende arbeid?

De werkgever is op grond van art. 7:658a BW verplicht om passende arbeid in zijn eigen bedrijf aan te bieden, als de werknemer door arbeidsongeschiktheid (tijdelijk) niet meer staat is zijn eigen werk uit te voeren. Als er binnen het bedrijf van de werkgever geen passend werk voorhanden is, is de werkgever verplicht naar passend werk bij een andere werkgever te zoeken.

Hiertegenover staat de verplichting van de werknemer op grond van art. 7:660a lid 1 sub c BW om passende arbeid te aanvaarden, als de werkgever dit aanbiedt. Als de werknemer de aangeboden passende arbeid zonder deugdelijke grond weigert, kan de werkgever het loon stopzetten (art. 7:629 lid 3 sub c BW).

Zowel de werkgever als de werkgever kunnen bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen of de aangeboden werkzaamheden voldoende passend zijn.

Wat als de werknemer na twee jaar ziekte passend werk blijft verrichten?

Wanneer er een passende functie in het bedrijf is gevonden waarin de werknemer blijvend kan functioneren, kan de werkgever de medewerker na 24 maanden definitief herplaatsen. Bij definitieve herplaatsing wordt de aanstelling aangepast aan de inhoud en omvang van de nieuwe functie. Als de arbeid in de regel een lagere loonwaarde kent, mag het salaris tot het nieuwe, lagere niveau worden teruggebracht.

Ook als de werkgever en de werknemer geen afspraken maken over de nieuwe functie, kan na verloop van tijd het aangepaste werk de bedongen arbeid worden. Of hiervan sprake is, moet worden beoordeeld aan de hand van omstandigheden als hoe lang de werknemer al passend werk verricht, of deze het eigen werk definitief niet meer kan doen, of er overeenstemming bestaat over de aard en omvang van het aangepaste werk, of de arbodienst nog langer betrokken is bij de re-integratie, enzovoorts.

Als passende arbeid de bedongen arbeid is geworden, begint er een nieuwe loondoorbetalingstermijn van twee jaar te lopen, als de werknemer (weer) ziek uitvalt.

Heeft u vragen over passende arbeid?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

NewBaze helpt u bij vragen over arbeidsongeschiktheid met:

  • Het opstellen van een goed verzuimprotocol
  • Het nemen van de juiste stappen in het re-integratieproces
  • Het opstellen van brieven of andere documenten
  • Advies over het inzetten van sancties
  • Het aanvragen van een deskundigenoordeel
  • Bezwaar tegen besluiten van het UWV
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies