Ga direct naar de inhoud.

Wanneer kunt u een loonsanctie opleggen?

Wat als uw werknemer niet meewerkt aan de re-integratie?

Op grond van de Wet Verbetering Poortwachter zijn de werkgever en de werknemer verplicht om samen te werken aan het herstel en de re-integratie van de zieke werknemer. Maar wat  als de werknemer niet meewerkt aan het re-integratietraject? Welke maatregelen kunt u dan nemen om hem of haar aan te sporen alsnog het werk zo snel mogelijk te hervatten? In onderstaand artikel geven wij u een aantal handreikingen.

Welke re-integratieverplichtingen heeft de werknemer?

Op grond van artikel 7:660a BW is de zieke werknemer verplicht:

 • gevolg te geven aan redelijke voorschriften van de werkgever of de bedrijfsarts ter bevordering van de re-integratie
 • medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak
 • de aangeboden, passende arbeid te verrichten 

Als een werknemer zijn of haar re-integratieverplichtingen niet nakomt, heeft de werkgever een aantal wettelijke mogelijkheden om de naleving van de verplichtingen te kunnen afdwingen.  Zo kan de werkgever het loon opschorten (art. 7:629 lid 6 BW) en het loon stopzetten (7:629 lid 3 BW). Als loonstopzetting niet helpt, dan kan de werkgever uiteindelijk de arbeidsovereenkomst laten ontbinden vanwege het verwijtbaar niet nakomen van de re-integratieverplichtingen (art. 7:669 lid 3 sub c BW).

Wat houdt een loonopschorting in?

Bij een loonopschorting houdt de werkgever het loon van de werknemer in, zolang deze zijn of haar verplichtingen niet nakomt. Zodra de gewenste re-integratieactiviteit door de werknemer alsnog heeft plaatsgevonden, moet de werkgever vervolgens het loon met terugwerkende kracht vanaf het moment dat het loon is opgeschort, weer uitbetalen.

De opschorting van het loon is aldus een tijdelijke en relatief milde sanctie en kan worden toegepast als de werknemer zich niet houdt aan redelijke controlevoorschriften, om het recht op loon te kunnen vaststellen. Bijvoorbeeld als de werknemer zonder goede reden niet verschijnt op een afspraak van de bedrijfsarts, kan het loon worden opgeschort, ter voorkoming van de mogelijkheid dat de werknemer op een volgende afspraak opnieuw niet komt opdagen.

Belangrijk is wel dat u de werknemer goed (en in verband met de bewijslevering, liefst schriftelijk) waarschuwt: geef duidelijk aan, wat er van de werknemer verlangd wordt (bijvoorbeeld dat de werknemer zich moet melden bij de arbo arts op bepaald tijdstip) en wat de gevolgen zijn, als de werknemer hieraan niet voldoet (bijvoorbeeld dat het loon wordt opgeschort vanaf datum x, totdat de werknemer alsnog vrijwillig verschijnt bij de bedrijfsarts). 

Een mededeling achteraf, dat het loon is opgeschort is niet mogelijk. De werknemer moet daadwerkelijk de kans krijgen de verplichtingen alsnog na te komen, voordat de aangekondigde sanctie kan worden toegepast.

Wat houdt een loonstopzetting in?

Een loonstopzetting heeft tot gevolg dat het recht op loon definitief vervalt, voor de periode, dat de werknemer zijn of haar re-integratieverplichting niet nakomt. Ook al voldoet de werknemer op een later tijdstip alsnog aan de verplichtingen, dan kan de werknemer alleen aanspraak maken op hervatting van zijn of haar loon en niet op het loon over de periode dat de loonstop heeft geduurd.  

De loonstopzetting kan worden ingezet als de werknemer zonder goede reden:

 • zijn of haar herstel vertraagt of belemmert
 • niet aanvangt passende werkzaamheden te verrichten
 • weigert mee te werken aan voorschriften of maatregelen in het kader van re-integratie van de werkgever, bedrijfsarts of arbeidsdeskundige
 • niet meewerkt aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak
 • de WIA-aanvraag later indient dan is voorgeschreven

Ook bij het toepassen van een loonstopzetting is het belangrijk dat u de werknemer vooraf waarschuwt, zodat hij of zij in staat wordt gesteld alsnog de verplichtingen na te komen, voordat de sanctie wordt toegepast. Geef de werknemer – liefst schriftelijk – aan, welke verplichting hij of zij moet nakomen en wanneer dat uiterlijk moet zijn gebeurd, voordat u het loon stopzet.

Let op: pas de loonsancties op juiste wijze toe

Vanwege de verschillende gevolgen tussen een loonopschorting en een loonstopzetting is het belangrijk om de juiste termen te gebruiken bij de aankondiging van de sanctie die u wilt toepassen. Immers, bij loonopschorting kan de werknemer alsnog aanspraak maken op het loon met terugwerkende kracht, bij loonstopzetting vervalt het loon permanent, gedurende de tijd, dat de werknemer onvoldoende meewerkt aan de re-integratie.

Ook al lijkt het opleggen van een loonmaatregel in sommige gevallen drastisch, het niet toepassen daarvan kan leiden tot het opleggen van een sanctie door het UWV aan de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan de sanctie om de loondoorbetalingsverplichting met 1 jaar te verlengen.  De werkgever wordt dan verweten te weinig gedaan te hebben om zijn of haar werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Als daarvoor zware sancties nodig zijn, moet de werkgever deze ook daadwerkelijk inzetten, om de re-integratie maar zo snel mogelijk op gang te krijgen.

Wanneer kan de werkgever overgaan tot ontslag?

Pas als vaststaat, dat uw werknemer verwijtbaar weigert mee te werken aan zijn of haar herstel of re-integratie, zelfs nadat u het loon volledig heeft stopgezet, kunt u een ontbindingsverzoek bij de rechter indienen.

U dient hierbij dan wel een deskundigenoordeel van het UWV te overleggen, waaruit blijkt dat de werknemer onvoldoende re-integratieinspanningen heeft verricht, of waaruit blijkt dat de werknemer in staat moet worden geacht passende arbeid te verrichten, maar deze werkzaamheden tot dusverre niet heeft aangevangen.

Heeft u vragen over problemen bij de re-integratie of ziekte?

Wilt u meer weten over het toepassen van loonmaatregelen of ontslag vanwege onvoldoende meewerken aan herstel of re-integratie? Vraag dan een offerte aan. Wij helpen u graag verder bij al uw verzuim- en re-integratievraagstukken. 

Meer informatie

NewBaze helpt u bij vragen over ziekteverzuim met:

 • Het opstellen van een goed verzuimprotocol
 • Het nemen van de juiste stappen in het re-integratieproces
 • Het opstellen van brieven of andere documenten
 • Advies over het inzetten van sancties
 • Het aanvragen van een deskundigenoordeel
 • Bezwaar tegen besluiten van het UWV
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies