Ga direct naar de inhoud.

Kent u alle rechten en verplichtingen bij vakantiedagen?

Welke regels gelden bij opbouw en opname van vakantiedagen?

Dat iedere werknemer recht heeft op vakantiedagen, weet iedere werkgever. Maar soms bestaat er discussie over de opbouw en het vervallen van vakantiedagen. Een andere keer is het onduidelijk of de werknemer nu wel of niet vakantiedagen kan opnemen. In dit artikel geven wij een handig overzicht van alle regels rondom het ontstaan en verval van het recht op vrije dagen en het opnemen daarvan.

Wat kan NewBaze voor u betekenen op het gebied van vakantierechten?

Een goede vakantieplanning is essentieel voor de voortgang binnen uw bedrijf. Als werkgever is het verstandig om goed op de hoogte te zijn van al uw rechten en verplichtingen rondom het opnemen van vakantie, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. NewBaze ondersteunt werkgevers met advies en duurzame oplossingen, die passen binnen de doelstellingen van hun bedrijf. En heeft u geschil over vakantierechten? Dan staan de ervaren advocaten van NewBaze u graag in en buiten rechter terzijde.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Hoe bouwt de werknemer vakantierechten op?

Een werknemer heeft per jaar recht op minimaal vier keer het aantal arbeidsuren dat hij of zij per week werkt. Dus bij een dienstverband van 24 uur (3 dagen) per week, heeft een werknemer tenminste 96 uur (12 dagen) vakantie. Dit minimum betreft de wettelijke vakantiedagen. Is aan de werknemer bij cao of in de arbeidsovereenkomst een hoger aantal vakantiedagen afgesproken, dan betreft het meerdere aantal dagen de bovenwettelijke vakantiedagen. Bij werknemers die minder dan een heel jaar in dienst zijn, wordt het aantal vakantiedagen naar evenredigheid vastgesteld.

Ten aanzien van de wettelijke vakantiedagen kunt u geen andere afspraken met uw werknemer maken, maar dit is wel mogelijk voor de bovenwettelijke vakantiedagen. Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen dat bovenwettelijke vakantiedagen niet worden opgebouwd over de periode dat uw werknemer arbeidsongeschikt is.

Welke regels gelden voor het opnemen van vakantiedagen?

In de wet (art. 7:638 BW) is bepaald dat de werkgever de vakantieperiode dient vast te stellen overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij de werkgever gewichtige redenen heeft om de vakantie niet in de gewenste periode te laten vallen. De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren. Als de werknemer zijn of haar vakantie heeft aangevraagd, dan dient de werkgever binnen twee weken zijn bezwaren aan te geven. Doet de werkgever dit niet, dan is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer.

In dit kader is het raadzaam om voorschriften te stellen over de wijze waarop vakantie binnen de organisatie moet worden aangevraagd. Op die manier kunt u bijvoorbeeld zorgen dat alle aanvragen op eenzelfde wijze of binnen eenzelfde tijdvak worden ingediend, bij dezelfde persoon terecht komen en dat de aanvragen naast elkaar kunnen worden gelegd om een goed overzicht over de personeelsbezetting te houden.

Mag de werkgever verplichte vrije dagen aanwijzen?

Het is mogelijk om vakantiedagen (die voor al uw medewerkers gelden) vooraf vast te stellen. Dit dient dan wel vooraf overeengekomen te zijn, zoals in de arbeidsovereenkomst of in een toepasselijke cao. In het onderwijs (schoolvakanties) en in de bouwsector (bouwvak) wordt dit toegepast.

Er is geen wettelijk maximum aan het aantal vrije dagen dat de werkgever verplicht kan opleggen, al is het wel gebruikelijk dat de werknemer nog een aantal vrij in te vullen vakantiedagen heeft.

Wanneer vervallen vakantierechten?

Iedere werknemer kan zijn of haar vakantiedagen meenemen naar een volgend kalenderjaar. Dit is echter niet onbeperkt. De wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na het jaar, waarin ze zijn opgebouwd. Loopt het vakantiejaar van 1 januari tot en met 31 december, dan vervallen de wettelijke vakantiedagen dus op 1 juli in het daarop volgende jaar.

Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren pas na 5 jaar. Omdat de verjaringstermijnen van de diverse soorten vakantiedagen verschillen, is het zaak goed bij te houden welke soorten vakantiedagen zijn opgebouwd en opgenomen. Normaliter worden bij het opnemen van vrije dagen eerst de wettelijke vakantiedagen opgenomen en daarna pas de bovenwettelijke.

Als goed werkgever dient u er op toe te zien, dat de werknemers in de gelegenheid zijn hun vakantiedagen op te nemen en dat zij dat ook daadwerkelijk doen. Wanneer u merkt dat een werknemer structureel geen of te weinig vrije dagen opneemt, is het verstandig de werknemer aan te moedigen vakantie op te nemen. Dit voorkomt dat u later een discussie krijgt over uitbetaling van vakantiedagen of het vervallen daarvan.

Als de werknemer buiten zijn of haar schuld de vakantiedagen niet kan opnemen, omdat het lange tijd extreem druk is of omdat de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, kunnen werknemers hun aanspraak behouden op de vakantiedagen, ook als zijn deze formeel vervallen.

In welke gevallen kunnen vakantiedagen uitbetaald worden?

Wettelijke vakantiedagen kunnen niet tijdens het dienstverband uitbetaald worden. Dit is alleen toegestaan als de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen wel uitbetaald worden, maar als de mogelijkheid daartoe niet in de arbeidsovereenkomst of personeelshandboek is bedongen, kan een werknemer de werkgever daartoe niet verplichten. Andersom kan de werkgever de uitbetaling ook niet verplichten, als de werknemer daarmee niet instemt. 

Heeft u vragen over vakantiedagen?

Mocht u concreet advies nodig hebben over de regels die gelden bij vakantiedagen, neem dan gerust contact op met Sandra Verberk, advocaat bij NewBaze. Ook voor andere arbeidsrecht gerelateerde vragen kunt u contact met haar opnemen, via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Laat NewBaze uw vakantie- en verlofreglement opstellen: 

  • Minder discussie met uw personeel
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter optreden tegen ongewenst gedrag
  • Aanpak specifieke knelpunten in organisatie
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies