Ga direct naar de inhoud.

Kent u uw rechten en plichten bij ziekmelding?

Wanneer mag u een ziekmelding weigeren?

Veel werkgevers krijgen er vroeg of laat mee te maken: uw werknemer meldt zich ziek en u twijfelt of de ziekmelding wel terecht is. U vraagt zich dan wellicht af of u de ziekmelding kunt weigeren. Omdat u bij ziekte het loon moet doorbetalen, zonder dat er werk wordt verricht, is het logisch dat u kritisch bent. In onderstaand artikel geven wij u inzicht in de juridische problematiek rondom (het weigeren van) ziekmeldingen. Met een zestal veelvoorkomende situaties bij ziekmeldingen wordt geschetst wat u in dergelijke gevallen het beste kunt doen.

1. Melding ziekte, maar feitelijk geen ziekte

Werknemers, die zich ziek melden, bijvoorbeeld omdat een kind ziek is, dat daardoor niet naar de crèche kan en er geen andere oppas voorhanden is, zijn zelf niet ziek of arbeidsongeschikt. Wanneer u uit de toelichting van de werknemer eenvoudig kunt vaststellen, dat er sprake is van een andere reden, dan de eigen arbeidsongeschiktheid, waardoor de werknemer niet op het werk kan verschijnen, kunt u een ziekmelding weigeren. Wel kan de werknemer mogelijk aanspraak maken op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof. Probeer voor de duidelijkheid meteen met uw werknemer af te spreken, welke vorm van verlof wordt opgenomen.

2. Melding ziekte, maar ziekte leidt niet tot arbeidsongeschiktheid

In sommige gevallen kunt u helder uit de ziekmelding van uw werknemer afleiden, dat er weliswaar sprake is van ziekte, maar dat de bedongen werkzaamheden nog wel uitgevoerd kunnen worden. Is er dan wel sprake van arbeidsongeschiktheid? Een werknemer is namelijk alleen arbeidsongeschikt als die door een lichamelijk of geestelijk gebrek (handicap) niet meer in staat is het werk te doen dat hij of zij geacht wordt te verrichten. Zo zou een werknemer met een zittende functie wellicht nog wel kunnen werken met een verstuikte enkel. Lukt het u niet uw werknemer te overtuigen het werk aan te vangen, al dan niet met de inzet van extra faciliteiten, dan is het raadzaam de ziekmelding te accepteren en advies te vragen aan uw bedrijfsarts of arbodienst over de geschiktheid van uw werknemer voor eigen werk, dan wel voor aangepast eigen werk.

3. Ziekmelding voldoet niet aan voorschriften

Bij een ziekmelding is het voor de werkgever vaak van belang dat de werknemer dit persoonlijk en mondeling doet bij zijn of haar leidinggevende. Die kan dan de medewerker dan vragen wat zijn of haar inschatting is van de duur van de arbeidsongeschiktheid en kan er overlegd worden over het overnemen van het werk of geplande afspraken. Zijn in de arbeidsovereenkomst of het (verzuim)reglement expliciete voorschriften opgenomen ten aanzien van de ziekmelding, dan dient de werknemer de voorgeschreven procedure voor ziekmelding te volgen. De kantonrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant stelde in zijn uitspraak van 8 juni 20161 de werkgever in het gelijk, die het loon had stopgezet, vanwege het feit dat de werknemer zich ondanks waarschuwingen de ziekmeldingsvoorschriften opnieuw had overtreden.

4. Ziekmelding vanwege arbeidsconflict of slechte beoordeling

Heeft u het vermoeden heeft dat een (dreigend) arbeidsconflict of ontevredenheid van de werknemer, bijvoorbeeld over een recente beoordeling, ten grondslag ligt aan de ziekmelding van uw werknemer? Dan is het verstandig te proberen met uw werknemer hierover in gesprek te gaan. Wijst uw werknemer een gesprek af of acht de werknemer zichzelf niet in staat een dergelijk gesprek aan te gaan, accepteer de ziekmelding en schakel dan zo spoedig mogelijk een bedrijfsarts of arbodienst in. Die kan beoordelen of uw werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt is of niet en u adviseren over de mogelijkheden om uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

5. Melding ziekte, ontstaan door opzet of eigen schuld

Wat doet u als de werknemer zich ziek meldt vanwege een vrijwillige cosmetische ingreep, als gevolg van deelname aan een zeer risicovolle activiteit of als er sprake is van overmatig alcohol of drugsgebruik? In de wet (art. 7:629 lid 3a BW) is bepaald, dat de werkgever niet verplicht is tot het doorbetalen van het loon als de ziekte door opzet is veroorzaakt. Die opzet moet zien op het ziek worden, en daarvan zal bijna nooit sprake zijn, althans dat zal lastig te bewijzen zijn. Indien de werkgever meer dan het wettelijk minimum bij ziekte (70% van het loon) betaalt, is het wel mogelijk om in het arbeidscontract of in een reglement op te nemen dat de werknemer geen recht heeft op het bovenwettelijke deel van het loon tijdens ziekte, als de ziekte is veroorzaakt door schuld of grove nalatigheid van de werknemer.

6. Onvoldoende informatie voor beoordeling ziekmelding

Een werknemer kan niet verplicht worden mededelingen te doen over de aard van de ziekte of de behandeling daarvan. Het niet vermelden van de aard van de ziekte kan dan ook geen reden zijn de ziekmelding te weigeren. Als werkgever kunt u in dat geval beter zo snel mogelijk een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen. De werknemer is verplicht mee te werken aan het onderzoek van de bedrijfsarts en die de benodigde (medische) informatie te verschaffen.

Wat u wel mag vragen is op welke termijn de werknemer denkt het werk weer te kunnen hervatten, wanneer en hoe de werknemer bereikbaar is, of de werknemer bepaalde werkzaamheden nog kan doen en of de ziekte is veroorzaakt door een aansprakelijke derde (bijvoorbeeld door een verkeersongeval).

Twijfelt u over de ziekmelding van uw werknemer?

Als u niet zeker bent of de ziekmelding van uw werknemer leidt tot de verplichting het loon door te betalen en het nemen van re-integratiemaatregelen, raadpleeg dan een jurist. Een onjuist besluit kan immers financieel tot nare gevolgen leiden. Van werkgever wordt nu eenmaal een uiterste zorgvuldigheid vereist bij de omgang met een zieke werknemer. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vraag de checklist ziekmelding aan via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14. Wij helpen u graag. 

1. Vonnis Rechtbank Zeeland-West Brabant d.d. 8 juni 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:4176.

Meer informatie

NewBaze helpt u bij vragen over arbeidsongeschiktheid met:

  • Het opstellen van een goed verzuimprotocol
  • Het nemen van de juiste stappen in het re-integratieproces
  • Het opstellen van brieven of andere documenten
  • Advies over het inzetten van sancties
  • Het aanvragen van een deskundigenoordeel
  • Bezwaar tegen besluiten van het UWV
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies