Ga direct naar de inhoud.

Wat kunt u in een agentuurovereenkomst vastleggen?

Hoe sluit u een goede agentuurovereenkomst?

Als u uw handelsactiviteiten wilt uitbreiden, maar niet de mogelijkheid hebt zelf een grotere afzetmarkt te bedienen, dan kunt het inschakelen van handelsagenten overwegen. Bij het sluiten van een agentuurovereenkomst laat u door anderen orders bij u bezorgen, waarbij u als leverancier de contracten met de afnemers afsluit. Welke kansen biedt een agentuurovereenkomst en wat zijn de valkuilen? Ontdek of handelsagenten ook voor uw organisatie een uitkomst zijn.

Welke mogelijkheden biedt de agentuurovereenkomst?

Bij een agentuurovereenkomst bemiddelt de handelsagent bij de totstandkoming van koopovereenkomsten tussen de leverancier (aangeduid als de ‘principaal’) en afnemers. Anders dan bij een distributieovereenkomst koopt de handelsagent geen handelswaar in en verkoopt deze niet door, maar brengt hij de koper en verkoper slechts bijeen zodat deze partijen zelf een eventuele koopovereenkomst kunnen sluiten.

De handelsagent ontvangt provisie of commissie: een percentage van het factuurbedrag, als de overeenkomst daadwerkelijk wordt gesloten. Als er geen producten of diensten worden afgenomen, dan hoeft u de agent ook niet te betalen. 

De handelsagent doet zijn of haar zaken naar eigen inzicht en onder eigen verantwoordelijkheid en is dus geen ondergeschikte. In dergelijke gevallen is er geen sprake van een dienstverband.

Het contracteren van een handelsagent kan het voordeel bieden voor nieuwe afzetmarkten als de agent de taal en de cultuur kent, of als de agent ter plekke al een netwerk heeft. Het voordeel van een agentuurovereenkomst voor de handelsagent ligt in het feit dat hij of zij geen groot startkapitaal nodig heeft. De agent koopt de goederen of diensten immers niet zelf in, maar zorgt alleen voor het bijeen brengen van de vraag en het aanbod.

Welke valkuilen van de agentuurovereenkomst kunt u beter vermijden?

Voor agentuurovereenkomsten geldt een specifieke en strikte wetgeving. Niet altijd kunt u als leverancier ten gunste van uzelf afwijken van de wet. Ook kunnen onduidelijke bepalingen in de overeenkomst anders uitgelegd worden, dan u oorspronkelijk voor ogen had. Wij hebben de onderwerpen, die het vaakst tot teleurstellingen leiden, voor u op een rijtje gezet.

Exclusiviteit

Als leverancier bent u niet verplicht de agent een rayon toe te kennen, waarin deze met uitsluiting van anderen orders voor de leverancier kan bezorgen. Komt u met de agent wel overeen dat exclusiviteit geldt voor het rayon, waarbinnen de agent werkzaam zal zijn, dan heeft de agent recht op provisie voor iedere overeenkomst met een klant uit dit rayon, zelfs als de agent geen directe bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de overeenkomst.

Wilt u met eigen personeel actief blijven in het rayon, of wilt u in de toekomst de mogelijkheid behouden een extra agent te plaatsen in het rayon, neem dit dan expliciet op in de overeenkomst.

Provisie

Om discussie over het recht op provisie te voorkomen, is het niet alleen belangrijk te bepalen welk percentage de agent ontvangt, maar tevens:

  • hoe het bedrag berekend wordt (over welke bruto of nettoprijs, met een duidelijke definitie daarvan)
  • of de provisie ook verschuldigd is als de betaling niet wordt verricht (oninbaar is), de factuur gecrediteerd moet worden, als de leverancier ter zake van de levering aansprakelijk is gesteld, enz.

Voorts geeft art. 7:431 BW nog een aantal regels omtrent de verschuldigdheid van provisie aan de agent, waarvan niet ten nadele van de agent mag worden afgeweken.

Opzegtermijn

In de wet (art. 7:437 BW) zijn dwingendrechtelijke bepalingen opgenomen ten aanzien van de opzegtermijn bij het beëindigen van de agentuurovereenkomst. Zo is bepaald dat de opzegtermijn niet korter mag zijn dan 1 maand in het eerste jaar van de overeenkomst, 2 maanden in het tweede jaar en drie maanden in de volgende jaren. Indien partijen langere termijnen overeenkomen, mogen deze voor de principaal niet korter zijn dan voor de handelsagent. Opzegging vindt plaats tegen het einde van een kalendermaand.

Klantvergoeding

Bij het einde van de agentuurovereenkomst heeft de handelsagent recht op een klantvergoeding, als:

  • de principaal nog aanzienlijk voordeel heeft van het feit dat de handelsagent nieuwe klanten heeft aangebracht of de overeenkomsten met de bestaande klanten aanmerkelijk heeft uitgebreid, en
  • de betaling van deze vergoeding billijk is, gelet op alle omstandigheden, in het bijzonder op de verloren provisie uit de overeenkomsten met deze klanten.

De klantvergoeding mag echter niet hoger zijn dan de wettelijke maximumvergoeding van de provisie van één jaar, berekend naar de gemiddelde provisie van de laatste vijf jaar. Het verdient aanbeveling de kaders van de berekening van de klantvergoeding duidelijk weer te geven.

Non-concurrentiebeding

De principaal heeft een groot belang dat de agent geen concurrerende producten of diensten aanbiedt, zowel tijdens als na het einde van de agentuurovereenkomst. Door in de agentuurovereenkomst een non-concurrentiebeding op te nemen, is het mogelijk de agent het voornoemde te verbieden.

Een dergelijk beding is alleen geldig als deze schriftelijk is overeengekomen. Voorts stelt art. 7:443 BW de voorwaarde voor de rechtsgeldigheid van het non-concurrentiebeding dat deze slechts betrekking mag hebben op het soort goederen of diensten waarvan de agent de vertegenwoordiging had, en op het gebied, of de klantenkring en het gebied, aan de agent toevertrouwd.

Wanneer de principaal verwijtbaar heeft gehandeld en dit een dringende reden vormt voor de beëindiging van de agentuurovereenkomst, dan indien de principaal wel geen of een te korte opzegtermijn in acht heeft genomen, kan de principaal geen aanspraak (meer) maken op de naleving van het non-concurrentiebeding.

Wilt u meer weten over agentuurovereenkomsten?

Indien u voornemens bent een handelsagent aan te stellen en u wilt meer informatie, of u wilt een goede agentuurovereenkomst, die volledig aansluit bij uw branche, uw specifieke bedrijfsactiviteiten en uw organisatiedoelen? Neem dan contact op via ons telefoonnummer 078-200 13 14 of vul het onderstaand contactformulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Meer informatie

Laat NewBaze uw agentuurovereenkomst opstellen: 

  • Minder discussie met uw agent
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter beschermd tegen onverwachte kosten en onnodige verplichtingen
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies