Ga direct naar de inhoud.

Hoe stelt u een goede borgtocht op?

Meer zekerheid met een borgtocht?

Een overeenkomst van borgtocht is een overeenkomst waarin een partij (de borg) zich verplicht om een verplichting na te komen die een partij (de hoofdschuldenaar) tegenover een derde (de schuldeiser) is aangegaan. De borgtocht wordt ook wel garantstelling of borgstelling genoemd. De wet kent een aantal bepalingen ter bescherming van de borg. Welke zijn dit en hoe zorgt u ervoor dat de alle rechten en plichten goed zijn vastgelegd? Het onderstaande artikel geeft u hierin meer inzicht.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij borgtochten?

Wilt u een goed advies over uw rechten en plichten bij het verlenen van een borgtocht? NewBaze adviseert u snel en vakkundig, zodat u onduidelijkheden en geschillen over de uitvoering kunt voorkomen. Of wordt u als borg aangesproken en heeft u een geschil met de schuldeiser? Dan kunt u rekenen op de effectieve juridische bijstand van onze advocaten in uw rechtszaak.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14.

Hoe wordt een borgtocht of borgstelling aangegaan?

Wordt de borgtocht in het kader van de uitoefening van een beroep op bedrijf door de borg gesloten, dan is de overeenkomst vormvrij. Dat betekent dat de borgstelling ook na een mondelinge toezegging tot stand kan komen. Om misverstanden of verkeerde veronderstellingen te voorkomen, is het beter om de overeenkomst op schrift te stellen.

Voor de borgtocht, aangegaan zonder dat er een zakelijke belangen spelen bij de uitoefening van een beroep of bedrijf, is het wel vereist dat deze schriftelijk moet zijn aangegaan. De borgtocht wordt in principe tussen de schuldeiser en de borg aangegaan. Het is geen vereiste dat de schuldenaar op de hoogte is van de borgtocht of hiervoor toestemming heeft gegeven.

De borgtocht eindigt op het moment dat de schuldenaar volledig zijn of haar verbintenis is nagekomen of als de vordering van de schuldeiser op de schuldenaar is verjaard.

Welke vereisten gelden voor het inroepen van de borgtocht?

Alleen als de schuldenaar zijn verbintenis niet nakomt, kan een beroep worden gedaan op de borg. Dat kan dus niet eerder. Eerst moet de schuldenaar in verzuim zijn (art. 6:81 BW), oftewel hij of zij moet na een ingebrekestelling of op grond van de wet tekortschieten in de nakoming van zijn verbintenis. Als de schuldeiser de schuldenaar in gebreke stelt, moet de schuldeiser de borg tegelijkertijd op de hoogte stellen.

Indien na het verzuim van de schuldenaar de borg wordt aangesproken, heeft de borg dezelfde verweermiddelen als de schuldenaar. Zo kan deze zich bijvoorbeeld beroepen op dwaling of wanprestatie (schuldeisersverzuim), als de schuldenaar dit ook had kunnen inroepen tegen de schuldenaar.

Moet de schuldenaar iets anders presteren dan een betaling van een geldsom, en komt hij of zij deze verplichting niet na, dan kan de borg alleen worden aangesproken voor een vervangende schadevergoeding, tenzij in de borgtocht uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen tussen de schuldeiser en de borg.

De garantstelling geldt enkel tussen die partijen die bij de overeenkomst betrokken zijn. Een voor een leverancier of bank afgegeven borgtocht betekent dus niet dat de borg ook aansprakelijk wordt voor andere schulden van de schuldenaar.

Gelden er nog specifieke bepalingen voor een particuliere borg?

Jazeker. Om de borg te beschermen, die niet beroepsmatig of in het kader van zijn of haar bedrijf zich garant stelt, heeft de wetgever een aantal vereisten voor de rechtsgeldigheid van de borgtocht geformuleerd.

Zo moet bij een particuliere borgstelling vooraf zijn vastgelegd voor welk bedrag de borg maximaal kan worden aangesproken, ook al is de totale schuld (met eventuele bijkomende rente en kosten) van de schuldenaar op het moment van sluiten van de borgtocht nog niet bekend. Zonder zo’n bepaling is de overeenkomst nietig. Dit wordt strikt uitgelegd. Zo bepaalde het hof in Leeuwarden dat een garantstelling voor “8 maanden huur” niet een maximumbedrag betrof dat voldoende tot uitdrukking is gebracht1

Is de borg getrouwd of heeft deze een geregistreerd partner, dan moet bovendien de echtgenoot/partner toestemming verlenen voor de borgstelling. Is er geen toestemming verleend, dan is de borgtocht niet van rechtswege ongeldig, maar kan de echtgenote/partner de overeenkomst wel achteraf vernietigen.

Het gezin van de borg wordt op deze manier beschermd bij het aangaan van rechtshandelingen, die een bepaald financieel risico inhouden. Let op: als de borgtocht wordt aangegaan in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf van de onderneming (vennootschap) van de borg, dan hoeft de gehuwde ondernemer of ondernemer met een geregistreerd partner geen toestemming te hebben en kan de echtgenote/partner dus ook niet de garantstelling vernietigen. 

Heeft u vragen over garantstellingen?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie

Met een borgtocht van NewBaze:

  • Minder discussie met uw contractspartijen
  • Beter beschermd tegen aansprakelijkheden, onverwachte kosten en onnodige verplichtingen
  • Aanpak specifieke risico's 
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies