Ga direct naar de inhoud.

Overweegt u een intentieverklaring te sluiten?

Hoe bindend is een intentieverklaring?

Er zijn situaties denkbaar, waarin u nog geen definitief contract wilt of kunt sluiten, maar wel bepaalde zaken wilt regelen, voordat u definitief de koop, de huur of een andersoortig contract afsluit. Bij een voorgenomen bedrijfsovername zal men eerst een due diligence of boekenonderzoek willen doen, alvorens de hoofdzaken als de prijs en overnamedatum worden vastgelegd.

Met een intentieverklaring, ook wel intentieovereenkomst of “letter of intent” genoemd, kunt u alvast afspraken maken over de verdeling van de kosten van het onderzoek, de geheimhouding en andere rechten en verplichtingen ten aanzien van het nog te sluiten contract. Maar in hoeverre bindt een intentieverklaring u aan uw contractpartij en hoe kunt u zorgen dat uw wederpartij zijn of haar intentie ook echt nakomt?

Intentieverklaring: alleen intentie of bindende afspraken?

De vraag of u gebonden bent aan een intentieverklaring hangt volgens de Hoge Raad af van wat beide partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen mochten afleiden, overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten toekennen. Een hele mond vol, maar het komt neer op: wat hebben partijen bedoeld en wat mochten ze van elkaar verwachten? Het maakt dus niet uit hoe u de intentie noemt. Een intentieverklaring kan net zo bindend zijn als een voorovereenkomst of rompovereenkomst. Ook gaat het niet alleen om wat is opgeschreven. De bedoeling van partijen staat voorop.

Wees erop bedacht dat u vrij snel gebonden bent. Bent u voornemens een koop te sluiten, dan kunt u verplicht zijn tot afname, ook al heeft u nog niet eens een koopprijs bepaald. Artikel 7:4 BW bepaalt dat wanneer de koop is gesloten zonder dat de prijs is bepaald, de koper een redelijke prijs verschuldigd is. Wilt u gebondenheid voorkomen, dan doet u er goed aan de letter of intent zodanig te formuleren, dat de wederpartij nog geen nakoming kan eisen, maar eerst bepaalde voorwaarden moeten worden ingevuld, voordat partijen een definitieve overeenkomst aangaan.

Voorbehouden in intentieverklaring kunnen toch tot binding leiden

Een voorbehoud of opschortende voorwaarde kunnen snel tot gebondenheid tegenover de wederpartij leiden, als deze simpel kan worden ingevuld of als de wederpartij ervan uit mocht gaan dat de voorwaarde al was vervuld. Neem bijvoorbeeld het voorbehoud van goedkeuring van de RvC van koper bij een bedrijfsovername. Als de koper de RvC per e-mail op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in de onderhandelingen en de RvC tijdens de onderhandelingen geen bezwaren heeft geuit tegen de voorgenomen koop, dan is niet uit te sluiten dat de koper geen beroep meer kan doen op het gemaakte voorbehoud.

Intentieverklaring en afbreken van onderhandelingen

Ook al zijn er nog geen definitieve afspraken gemaakt of zijn de hoofdafspraken (zoals bijvoorbeeld de prijs of de leverdatum) nog niet geheel duidelijk, dan kan het afzien van het sluiten van de beoogde overeenkomst soms toch tot bepaalde (onvoorziene) consequenties leiden. Dit is het geval als de ene partij naar aanleiding van de gedragingen en handelingen van de andere partij erop mocht vertrouwen dat er een overeenkomst tot stand zou komen.

Met het voortschrijden van de onderhandeling kunnen partijen op een gegeven moment in een fase terechtkomen, waar men niet zonder meer van de andere partij af kan. De andere partij kan een vergoeding van de gemaakte kosten (schade) eisen of kan vorderen, dat de onderhandelingen worden voortgezet met het oogmerk een definitieve overeenkomst te sluiten. Een goede intentieovereenkomst kan dit voorkomen.

Behoed uzelf voor de valkuilen van een intentieverklaring

Voordat u besluit om over te gaan tot het laten opstellen van een intentieovereenkomst is het belangrijk om u zelf af te vragen wat u wilt bereiken. In hoeverre wilt u alleen een voornemen uitspreken of verwacht u meer van uw contractpartij? Een intentieovereenkomst is dus niet zozeer een vastomlijnd model, maar eerder een weergave van de wensen en verwachtingen van beide partijen ten aanzien van het uiteindelijke doel: het sluiten van een definitieve (hoofd)overeenkomst.

Vraag onze gratis checklist intentieovereenkomst aan via onderstaand contactformulier. U kunt dan bepalen of een intentieovereenkomst uitkomst kan bieden en zo ja, wat u in de intentieovereenkomst kunt afspreken. Wij helpen u daar graag bij.

Meer informatie

Laat NewBaze uw intentieverklaring opstellen: 

  • Minder discussie met uw handelspartner
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter beschermd tegen aansprakelijkheden, onverwachte kosten en onnodige verplichtingen
  • Aanpak specifieke risico's van uw manier van zakendoen
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies