Ga direct naar de inhoud.

Voorkom getouwtrek over de terugbetaling

Hoe sluit u een goede, zakelijke lening?

Door het vastleggen van een verstrekte lening in een schriftelijke overeenkomst kunt u duidelijke afspraken maken over de hoogte van de lening, de betaling van rente en aflossingen. Ook voor het uitsluiten van discussies over de verplichtingen van de lener en het bedingen van garanties en zekerheden, is het optekenen van een lening een goede basis voor het versterken van uw positie als schuldeiser. Maar ook als u geld leent aan uw eigen onderneming, is het verstandig de lening op papier te zetten. Lees verder en ontdek, waar u bij het opstellen van een lening op moet letten.

Hoe legt u uw terugbetalingsafspraken goed vast?

In een goede lening wordt niet alleen aandacht besteed aan de vraag wanneer een bedrag moet worden terugbetaald en welke rente verschuldigd is. Evenzeer van belang is te bepalen dat de hoofdsom in één keer opeisbaar is, als de schuldenaar één van zijn of haar verplichtingen niet nakomt.

Noteer ook de reden voor de lening in de overwegingen (considerans) van het contract. Dat leidt tot een beter begrip van het totaalpakket aan afspraken en kan discussies achteraf voorkomen. Bij overlijden van de schuldenaar of overdracht van de aandelen van het bedrijf, waaraan een lening is verstrekt, blijft alsdan de oorspronkelijke bedoeling van partijen overeind.

Voor het aanmerken van een zakelijke geldverstrekking als lening door de fiscus, is de terugbetalingsverplichting (en het daadwerkelijk naleven daarvan) van belang. Ontbreekt deze verplichting, dan is er sprake van kapitaalverschaffing.

Wanneer verstrekt u een achtergestelde lening?

Een achtergestelde lening is een lening waarbij de schuldeiser in het geval van faillissement van de schuldenaar wordt achtergesteld. Pas als de concurrente (gewone) schuldeisers zijn betaald, wordt bij een eventueel positief in de boedel de achtergestelde lening voldaan. Ter compensatie van dit risico wordt vaker een hoger rentepercentage bedongen.

Een achtergestelde lening aan uw eigen bedrijf maakt uw onderneming extra aantrekkelijk voor banken en investeerders om te investeren. Ook kan een achtergestelde lening worden verstrekt in het kader van de overname van een bedrijf. Als de kopende partij niet slaagt de financiering van de koop geheel rond te krijgen, is de koper met een achtergestelde lening eerder bereid om een hogere koopsom te betalen. De verkopende partij ontvangt dan een groter bedrag voor zijn of haar bedrijf, en de koper hoeft minder eigen vermogen te investeren.

Wat is de bewijskracht van een geldleenovereenkomst?

Een schriftelijke overeenkomst van geldlening is een “onderhandse akte”, die volgens artikel 157 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering tot gevolg heeft, dat de rechter moet uitgaan van het feit dat wat in het contract staat, ook daadwerkelijk is afgesproken. 

Dat een lening alleen bewezen kan worden als deze door een notaris is afgesloten, is een veelgehoord misverstand. Wel levert een notariële akte (ook wel “authentieke akte”) niet alleen ten aanzien van de contractspartijen, maar ook ten aanzien van derden dwingend bewijs op. Een onderhandse akte heeft deze werking voor derden niet.

Daarnaast biedt het vastleggen van een lening in een notariële akte het voordeel dat de schuldeiser zonder tussenkomst van de rechter beslag kan leggen bij de schuldenaar, als deze zijn of haar terugbetalingsverplichting niet nakomt. Voor een notariële akte bent u echter veel meer kosten kwijt dan een gewone lening, terwijl nakoming van de terugbetalingsverplichting soms ook door het bedingen van zekerheden kan worden bereikt. 

Om discussie te vermijden of het bedrag van de lening daadwerkelijk aan de schuldenaar is verstrekt, doet u er goed aan om een “goedschrift” in de schuldbekentenis op te nemen. Hierdoor moet de schuldbekentenis als dwingend bewijs worden beschouwd. Het goedschrift is een door de schuldenaar handgeschreven extra regel onderaan de schuldbekentenis, waarin voluit staat beschreven welk bedrag precies aan hem of haar is verstrekt. Een voorbeeld hiervan is de handgeschreven tekst "goed voor duizend euro inclusief 5 procent rente per jaar".  

Welke zekerheden kunt u bedingen?

Verstrekt u een lening aan een onderneming dan kunt u een pandrecht op de aandelen, de inventaris, de debiteuren of de voorraden bedingen. Het voordeel van een pandrecht is, dat een dergelijke zekerheid ook bij een faillissement van de onderneming uitgewonnen kan worden. Wordt er een onroerende zaak als onderpand verstrekt, dan is er sprake van een hypothecaire lening.

Bij een borgstelling staat een andere (rechts)persoon garant voor de nakoming van de terugbetaling. Deze moet bijspringen als de schuldenaar zelf niet meer kan nakomen.

Andere afspraken die een waarborg tot naleving voor de schuldeiser kunnen vormen is een voorkeursrecht tot koop van de onderneming tegen een vooraf vastgestelde prijs of een bankgarantie.

Wilt u een goede overeenkomst voor uw specifieke situatie?

Heeft u behoefte aan een lening, die voor u voldoende zekerheid biedt, dat het geleende bedrag en de overeengekomen rente op tijd worden terugbetaald? Vraag dan een offerte aan via onderstaand contactformulier of bel ons op 078-200 13 14.

Meer informatie

Laat NewBaze uw lening opstellen: 

  • Minder discussie met uw schuldenaar
  • Volledig toegesneden op uw organisatiedoelen
  • Beter beschermd tegen onverwacht nadeel
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies