Ga direct naar de inhoud.

Gokt u erop dat uw debiteuren nog gaan betalen?

7 juridische tools ter beperking van uw debiteurenrisico

Als ondernemer levert u producten of diensten van een uitstekende kwaliteit. Helaas besteden sommigen van uw afnemers niet dezelfde zorg aan het leveren van hun tegenprestatie: namelijk het betalen van uw rekening. Hoe beperkt u als ondernemer uw debiteurenrisico’s? Door slim gebruik te maken van een aantal mogelijkheden in de wet, kunt u het aantal onbetaalde facturen aanzienlijk beperken. Wij hebben 7 van deze mogelijkheden voor u op een rijtje gezet.

1. Gebruik goede algemene voorwaarden

Het gebruik van algemene leveringsvoorwaarden is een goed hulpmiddel om de betaling door uw afnemer zeker te stellen. Hierin kunt u duidelijke betalingstermijnen opnemen en aangegeven hoe hoog de boetes of incassokosten zijn als de klant niet op tijd betaalt. Dit schrikt wanbetalers af. Ook kunt u in de algemene voorwaarden opnemen, dat verrekening of opschorting van betaling door de klant niet is toegestaan. Ook hiermee bevordert u een spoedige betaling.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, lees dan verder op onze pagina over algemene voorwaarden.

2. Beding hoofdelijke aansprakelijkheid

Handelt u in een contract met meerdere (rechts)personen tegelijk, dan is het verstandig om overeen te komen dat alle contractspartijen ieder voor zich gehouden zijn tot nakoming van de gehele schuld. U heeft dan de keuze wie van de debiteuren u voor de volledige schuld aanspreekt. U kunt dus de meest kapitaalkrachtige debiteur laten betalen, ondanks de onderlinge afspraken tussen uw debiteuren over wie wat zou betalen of uitvoeren.

3. Beding een eigendomsvoorbehoud

Met een eigendomsvoorbehoud kunt u bedingen dat de door u geleverde zaken uw eigendom blijven totdat alles is betaald. Dit hoeft niet alleen de rekening van het geleverde artikel te zijn. U kunt bijvoorbeeld met een eigendomsvoorbehoud ook met uw afnemer overeenkomen dat de geleverde computer hardware én de installatie- en voorrijkosten moeten zijn voldaan, voordat het eigendom van de personal computer op uw afnemer overgaat.

Bij een dreigend faillissement van uw afnemer kan een eigendomsvoorbehoud uitkomst bieden. Als het geleverde artikel nog niet is betaald als uw debiteur failliet gaat, kunt bij een rechtsgeldig overeengekomen eigendomsvoorbehoud het geleverde artikel met succes terugvorderen bij de curator. Alleen als het geleverde artikel inmiddels is doorverkocht aan een ander, die niets wist of behoorde te weten van het eigendomsvoorbehoud, of als het artikel teniet is gegaan door vermenging, natrekking of zaaksvorming, kunt u uw rechten niet uitoefenen.

Een eigendomsvoorbehoud kunt u standaard in uw algemene voorwaarden opnemen, zodat u hierover niet telkens met uw afnemers apart hoeft te onderhandelen.

4. Oefen uw recht van reclame uit

Heeft u roerende zaken minder dan 60 dagen geleden aan uw afnemer geleverd en is de betalingstermijn verstreken zonder een volledige betaling door uw afnemer, dan kunt u uw wettelijke recht van reclame inroepen. Dit kan gedurende 60 dagen nadat uw zaken bij de koper zijn afgeleverd en binnen 6 weken nadat de vordering opeisbaar is geworden.

Inroeping van het recht van reclame moet geschieden door middel van een schriftelijke verklaring. Hiermee valt de eigendom terug naar de verkoper. Als uw klant de zaken eenmaal heeft doorverkocht, verwerkt in een eigen product of heeft verpand, kunt u uw geleverde producten helaas niet meer terughalen. Zeker bij een dreigend faillissement van uw klant is dit een effectief middel.

5. Oefen uw retentierecht uit

Hebt u reparaties uitgevoerd aan een zaak van uw debiteur en heeft u deze zaak nog op uw eigen terrein staan, dan kunt u uw retentierecht uitoefenen, als de van u verlangde prestatie of inspanning nog niet is betaald. U hoeft de zaak pas na betaling terug te geven aan de eigenaar. Ook tegen de curator in een faillissement kunt u zich op het retentierecht beroepen. De curator kan weliswaar de zaak bij u opeisen om het vervolgens te verkopen, maar dat dient hij uw vordering als eerste uit de opbrengst daarvan te voldoen.

6. Vraag een borgtocht of (bank)garantie

Indien u twijfelt of uw afnemer blijvend zijn of haar betalingsverplichtingen kan nakomen, kunt u om een borg van een derde vragen. Het is een persoonlijke zekerheidsstelling; de borg verstrekt als persoon zekerheid voor de nakoming van door de hoofdschuldenaar aangegane verplichtingen. Pas als uw schuldenaar niet op tijd betaalt, kan de borg worden aangesproken.

Wanneer de borg buiten de uitoefening van een beroep of bedrijf handelt (bijvoorbeeld de suikeroom die borg staat voor de huur van de studentenkamer van zijn nicht), geldt een aantal beperkingen. De borgtocht is dan pas geldig, als deze op schrift is gesteld. Ook kan de borg slechts worden aangesproken voor zover een maximum bedrag van de borgtocht is overeengekomen, wanneer bij het aangaan van de borgtocht niet vaststaat hoe hoog het bedrag is dat de schuldenaar moet voldoen. Bijvoorbeeld als de borg is afgegeven voor schade na oplevering van de studentenkamer, kan de borg alleen worden aangesproken als er een maximum bedrag van de borg is overeengekomen.

De borg is niet gebonden, voor zover voor zijn verbintenis meer bezwarende voorwaarden zouden gelden dan die waaronder de hoofdschuldenaar gebonden is. Voor de geldigheid van de niet professionele borg moet u er ook op letten dan dat de echtgenoot van de borg mee ondertekent. Deze echtgenoot heeft immers de bevoegdheid de borgtocht te vernietigen, als zij niet hiermee niet expliciet heeft ingestemd.

Als de bank borg gaat staan voor de nakoming van een verplichting, gebeurt dit in de vorm van een bankgarantie. Bijvoorbeeld voor de nakoming van de betaling van de huurtermijnen kunt u van uw huurder een bankgarantie vragen.

7. Beding een pandrecht of hypotheek

Pandrecht is een zekerheidsrecht, waarbij een roerende zaak als zekerheid (onderpand) dient voor de nakoming van een betaling. Dit kunnen goederen zijn, maar ook vorderingen (bijvoorbeeld een vordering tot betaling van een geldsom). Een pandrecht verschaft de houder daarvan het (zekerheids)recht om zich met voorrang te verhalen op de roerende zaak of (geld)vorderingen van de pandgever. Bij onroerende zaken, zoals bij een huis, wordt gesproken van een hypotheek.

Een pandrecht kan gevestigd worden door het ondertekenen van een overeenkomst (de zogenaamde onderhandse akte) of door ondertekening van een akte bij de notaris (de zogenaamde notariële akte). Voor het uitwinnen van een pandrecht in een onderhandse akte, moet deze akte zijn gedeponeerd bij de belastingdienst. Een hypotheek kan alleen bij notariële akte worden gevestigd, gevolgd door een inschrijving in het hypotheekregister van het Kadaster.

Is het pandrecht of de hypotheek rechtsgeldig gevestigd, dan heeft u het recht van parate executie. Dat wil zeggen dat u zich kunt verhalen op het onderpand, zonder dat u eerst over een veroordelend vonnis van de rechter hoeft te beschikken. Ook bij faillissement kunt u als pandhouder of hypotheekhouder uw onderpand uitwinnen, zonder dat u uw opbrengst met de andere schuldeisers hoeft te delen.

Te lastig? Wij helpen u deze zekerheden eenvoudig in uw organisatie in te passen

U zult wellicht denken dat voornoemde maatregelen vanuit praktisch of commercieel oogpunt net een brug te ver zijn. Maar als het regelmatig voorkomt dat uw facturen niet betaald worden, is het voeren van een gerechtelijke procedure vaak het enige alternatief om uw geld te krijgen. Dergelijke procedures kosten veel tijd en geld en geven u geen enkele garantie dat u het openstaande bedrag na afloop ook daadwerkelijk kunt incasseren. Iets waar u als ondernemer uiteraard niet op zit te wachten.

Het loont de moeite om per afnemersgroep te bezien welke maatregelen getroffen kunnen worden om mogelijke schade te voorkomen. Goede algemene voorwaarden, waarin een groot deel van deze maatregelen in opgenomen kunnen worden, vormen al een eerste stap. Vraag een offerte aan via onderstaand contactformulier. Wij helpen u hierbij graag!

Meer informatie

Laat NewBaze u helpen uw debiteuren beheersbaar te maken:

  • Door het opstellen in gebruiken van goede algemene voorwaarden
  • Met het aanpassen van uw contracten
  • Door het vergroten van uw verhaalsmogelijkheden
  • Met het standaardiseren van uw incassotraject
  • Door het uitwinnen van zekerheden

 

×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies