Ga direct naar de inhoud.

Wat kunt u als schade claimen?

Wanneer heeft u recht op schadevergoeding na contractbreuk?

Indien u een overeenkomst heeft gesloten, verwacht u dat deze wordt nagekomen. In sommige gevallen gaat dat mis door toedoen van uw wederpartij. Staat de wanprestatie van uw wederpartij vast, dan kunt u in sommige gevallen een schadevergoeding van hem of haar eisen. In onderstaand artikel leest u welke stappen u moet nemen om uw schade met succes te kunnen claimen.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij schade?

Naast het verstrekken van informatie door relevante en up to date artikelen in onze kennisbank en het verstrekken van gratis checklist, is NewBaze uw juridische partner als u advies nodig heeft omdat uw handelspartner de overeengekomen verplichtingen niet nakomt en u daardoor schade lijdt. Ook bij geschillen over de inhoud van het contract behartigen de advocaten van NewBaze uw belangen op snelle en vakkundige wijze. Bent u geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder.

Wanneer is er sprake van wanprestatie?

In iedere situatie waarbij uw wederpartij zijn of haar gedeelte van de overeenkomst niet, niet helemaal of niet tijdig nakomt, kan men spreken van wanprestatie. Als u een auto koopt en betaalt, maar die wordt niet aan u geleverd, als u 100 stoeptegels bestelt en u krijgt er maar 80 geleverd, of u boekt een vliegticket, maar het vliegtuig blijkt overboekt te zijn, in principe is alles dat afwijkt van de overeengekomen tegenprestatie een wanprestatie, aangezien de overeenkomst in beginsel exact moet worden nagekomen.

Heeft u bij iedere wanprestatie altijd recht op schadevergoeding?

Het antwoord daarop is nee. Voor het ontstaan van het recht op schadevergoeding moet op grond van de wet (art. 6:74 BW) er sprake zijn van situatie, dat de tekortkoming of wanprestatie kan worden toegerekend aan degene, die het contract niet deugdelijk nakomt.
Of anders gezegd: de tekortkoming is te wijten aan zijn of haar schuld, of komt deze volgens de wet of volgens de rechtshandeling of volgens de in het handelsverkeer geldende opvatting voor rekening van degene die tekort schiet in de overeenkomst.

Is er wel een tekortkoming, maar kan die de schuldenaar niet worden toegerekend, dan is er sprake van overmacht en bestaat er geen recht op schadevergoeding. Van overmacht is echter niet snel sprake. Ook al ontbreekt een verwijt, dan zal het tekortschieten toch vaak voor rekening komen van de tekortschietende partij, als deze volgens de wet, het contract zelf of algemeen aanvaarde opvattingen aan hem of haar kan worden toegerekend.

Zo zal het uitblijven van een levering vanwege een staking van de werknemers van de leverancier normaal gesproken geen overmacht opleveren. Ook zal geen sprake zijn van overmacht als een expliciete garantie is overeengekomen of als het gaat om een situatie, waarvoor een wettelijke risicoaansprakelijkheid geldt, zoals bijvoorbeeld bij het inzetten van hulppersonen (art. 6:171 BW).

Wat moet u doen voor het ontstaan van recht op schadevergoeding?

Voor het ontstaan van het recht op schadevergoeding is vereist dat de nakoming blijvend onmogelijk is, of dat uw tekortschietende partij in verzuim is.

De nakoming van de overeenkomst is bijvoorbeeld blijvend onmogelijk als de bruidsjurk niet voor de geplande trouwdag klaar is. In dat geval is het duidelijk dat een aflevering op een later tijdstip geen zin meer heeft.

Bij verzuim is het uitgangspunt dat dit slechts intreedt, als de tekortschietende partij in gebreke wordt gesteld door middel van een schriftelijke aanmaning, waarbij hem of haar een redelijke termijn voor nakoming wordt gegeven, maar nakoming binnen die termijn uitblijft. Wettelijk gezien moet u dus uw contractpartij altijd een reële kans geven zijn of haar fout te herstellen.

Op deze verplichte ingebrekestelling bestaan uitzonderingen. Een verzuim treedt direct in:

  • wanneer uw zakenpartner een afspraak heeft geschonden waarvoor een fatale termijn is afgesproken (bijvoorbeeld als een factuur niet is betaald binnen een duidelijk overeengekomen betalingstermijn);
  • voor vergoeding van schade, die uw zakenpartner heeft veroorzaakt door het plegen van een onrechtmatige daad of die voortvloeit uit een afspraak tot schadevergoeding wegens wanprestatie (bijvoorbeeld als uw leverancier bij het afleveren van uw bestelling uw slagboom heeft vernield);
  • wanneer u uit een mededeling of gedraging van uw wederpartij mag afleiden dat hij zijn afspraken niet meer zal nakomen (bijvoorbeeld als uw wederpartij de gemaakte afspraken ontkent en aangeeft uw bestelling niet te zullen leveren).

Verder geldt, zoals voor het gehele overeenkomstenrecht, de eis van redelijkheid en billijkheid.

Welke schade kunt u claimen?

Er moet sprake zijn van reële en aantoonbare schade én de schade moet het gevolg zijn van de tekortkoming in de nakoming van de wederpartij. Er kan schadevergoeding worden gevorderd, die het gevolg is van de vertraging in de nakoming (vertragingsschade), als gevolg van de wanprestatie (gevolgschade) of als vervanging van de overeengekomen prestatie (vervangende schadevergoeding).

Voor vertragingsschade is altijd verzuim vereist, voor gevolgschade niet. Een pizzeria kan een bedorven pizza serveren, waardoor de klant ziek wordt. Het is dan nog steeds mogelijk voor de pizzabakker om een goede pizza te leveren, maar de klant blijft ziek en de schade die hier uit voortvloeit kan door nakoming niet ongedaan worden gemaakt.

Bent u van plan om een schadevergoeding te claimen?

Om succesvol aanspraak te maken op een schadevergoeding bent u op grond van de wet gehouden de wettelijke regels strikt te volgen. Het kan dan ook verstandig zijn juridisch advies in te winnen voordat u uw schadeclaim indient. Newbaze helpt u graag hierbij. Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op via onderstaand contactformulier of bel 078-200 13 14.

Meer informatie

Met een advies van NewBaze bij contractbreuk:

  • Weet u meteen welke rechten en verplichtingen er voor u gelden 
  • Kunnen wij vaststellen of er verplichtingen zijn geschonden
  • Leggen wij u helder uit welke stappen u moet nemen om uw doel te bereiken
  • Helpen wij u om uw eventuele schade te verhalen
  • Maken we heldere afspraken met u over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies