Ga direct naar de inhoud.

Heeft u vragen over auteursrechten?

Overdracht en licentie van auteursrechten

Zonder dat u het wellicht bewust bent, heeft u als ondernemer waarschijnlijk al vele malen te maken gehad met het vastleggen van afspraken over een auteursrechtelijk beschermd werk. Bijvoorbeeld toen u uw webdesigner opdracht gaf voor het ontwerpen van uw website. Veel ondernemers zijn in de veronderstelling, dat na betaling van het afgesproken bedrag zij bevoegd zijn de vormgeving van de website te wijzigen zoals ze dat zelf willen. Maar zonder de juiste optekening van de overdracht of licentie van het auteursrechtelijke werk, mag u hier niet zonder meer van uitgaan. Vraag een offerte aan, zodat wij u kunnen helpen om goede, heldere afspraken te maken voor de overdracht of licentie van het auteursrechtelijk beschermde werk.

Waar moet u op letten bij de overdracht van auteursrechten?

Het auteursrecht is in de wet omschreven als het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. Dit betekent dat de maker dus in principe als auteursrechthebbende moet worden aangemerkt, ook al heeft u een auteursrechtelijk beschermd werk van de maker gekocht. Wilt u als koper na betaling vrijelijk kunnen beschikken over het gekochte auteursrechtelijke werk, dan is het zaak de overdracht of licentie goed te regelen.

Overdracht bij akte

Auteursrechten moeten door middel van een akte worden overgedragen. Hiervoor is een gewone, schriftelijke overeenkomst voldoende. Ook hoeft de overdracht niet in een aparte overeenkomst opgetekend te worden. Het kan ook in de koopovereenkomst of overeenkomst van opdracht worden opgenomen, maar dan moet wel expliciet zijn bepaald hoe en wanneer de maker van het werk de auteursrechten aan de koper/opdrachtgever overdraagt.

Let bij overdracht op de persoonlijkheidsrechten

Niet alle rechten die zijn verbonden aan een auteursrechtelijk werk gaan over op de verkrijger. De maker kan na de overdracht nog altijd aanspraak maken op de zogenoemde persoonlijkheidsrechten, op grond waarvan hij of zij zich kan verzetten tegen:

  • openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn/haar naam;
  • openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de zijne/hare;
  • elke andere wijziging in het werk;
  • elke misvorming, verminking of andere aantasting van zijn werk,

één en ander voor zover het verzet niet in strijd is met de redelijkheid.

Wat moet u nog meer weten bij de overdracht van auteursrechten?

De maker kan bij het overdragen van zijn of haar auteursrecht voorwaarden verbinden aan de overdracht. Zo kan de maker de overdracht van het auteursrecht beperken tot het uitbrengen van een roman in boekvorm. In dat geval behoudt de auteur dus het recht om de roman te laten verfilmen.

Per 1 juli 2015 is in de Wet Auteurscontractenrecht geregeld dat een maker zijn recht kan terugkrijgen als degene aan wie hij zijn recht heeft overgedragen zijn werk niet voldoende of niet langer exploiteert. Daarnaast heeft de maker het recht gekregen om onredelijke bepalingen in exploitatiecontracten te vernietigen. De maker kan op grond van genoemde wet altijd aanspraak maken op een billijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegdheid. Daarnaast is een "bestsellerbepaling" ingevoerd: de maker moet een hogere vergoeding kunnen claimen als zijn werk een onverwacht groot succes blijkt te zijn.

Waar moet u op letten bij het in licentie geven van auteursrechten?

Indien de maker het auteursrecht niet wil overdragen, maar het wel in gebruik wil geven aan een ander, kan hij of zij een licentie verstrekken. Dat betekent dat de maker alleen toestemming geeft het werk op een bepaalde manier en/of voor een bepaalde termijn en/of in een bepaald (geografisch) gebied openbaar te maken of te verveelvoudigen. Het auteursrecht blijft dan in handen van de maker.

Exclusieve en niet exclusieve licenties

Verstrekt de maker een exclusieve licentie, dan is alleen de licentienemer (bijvoorbeeld de opdrachtgever van een websiteontwerper) bevoegd om het werk op de afgesproken manier te gebruiken. Een niet-exclusieve licentie houdt in dat de maker dezelfde rechten ook aan anderen in licentie mag geven. Muziekrechten worden bijvoorbeeld niet-exclusief in licentie gegeven aan verschillende radiostations.
 
Met de invoering van de Wet Auteurscontractenrecht per 1 juli 2015 dient een exclusieve licentie schriftelijk te worden overeengekomen. Een niet-exclusieve licentie kan nog steeds zowel schriftelijk als mondeling worden verleend.

Open licentie

Met een open licentie behoudt de auteursrechthebbende al zijn of haar rechten als maker. Hij of zij geeft aan anderen toestemming om het werk te gebruiken op de manieren die de maker kiest. Zo kan de rechthebbende bijvoorbeeld bepalen dat zijn werk vrij gebruikt of met anderen gedeeld mag worden, zolang het gebruik maar niet commercieel is.

Opdracht kan impliciet toch een onbeperkte licentie inhouden

De rechterlijke uitspraak van de rechtbank Den Haag van 17 februari 20161 in de zaak tussen marketingbureau Zoots en de gemeente Den Haag toont aan dat auteursrechthebbenden duidelijke, schriftelijke afspraken moeten maken om te kunnen bewijzen welk gebruik van hun ontwerpen zij al dan niet toestaan. De tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht tot het ontwerpen van een werk houdt naar zijn aard een gebruikslicentie in, aldus de rechtbank. Het beperkte gebruik op basis van de licentie kon Zoots niet aantonen, zodat de gemeente niet onrechtmatig had gehandeld om het ontwerp aan een concurrent te overhandigen in het kader van een vervolgopdracht.

Heeft u vragen over een auteursrechtelijk beschermd werk?

Of u nu auteursrechthebbende bent, of juist gebruik wil maken van een auteursrechtelijk beschermd werk, zorg bij de overdracht of bij het verlenen van een licentie dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Vraag een offerte aan via onderstaand contactformulier voor ondersteuning bij het optekenen van de rechten en verplichtingen, voor nu en in de toekomst.

1. ECLI:NL:RBDHA:2016:1398 

Meer informatie

Laat NewBaze uw licentieovereenkomst opstellen: 

  • Minder discussie met uw contractspartner
  • Volledig toegesneden op uw branche en organisatiedoelen
  • Beter beschermd tegen aansprakelijkheden, onverwachte kosten en onnodige verplichtingen
  • Aanpak specifieke risico's van auteursrechten
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies