Ga direct naar de inhoud.

Wilt u meer weten over uw rectificatiemogelijkheden?

Wanneer kunt u een rectificatie vorderen?

Met een rectificatie wordt een onrechtmatige publicatie of uitlating hersteld. Dit is wenselijk bij onrechtmatige uitlatingen, ongewenste media-aandacht en inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Wanneer kunt u een rectificatie afdwingen en met welke aspecten dient u rekening te houden? U leest het in onderstaand artikel.

Wat kan NewBaze voor u betekenen bij onrechtmatige uitlatingen?

Wanneer u overweegt om een rectificatie te vorderen of u bent gesommeerd een om een publicatie te rectificeren, dan helpt NewBaze u met duidelijke adviezen en praktische tips. Heeft u een geschil over een het gebruik van een merk of handelsnaam in een publicatie? Dan staan de ervaren advocaten van NewBaze u graag bij om het geschil naar tevredenheid op te lossen of bij het voeren van gerechtelijke procedures. Neem contact met ons op via 078-200 13 14 of vul onderstaande contactformulier in. U krijgt dan een snel en vakkundig antwoord.  

Wanneer kunt u rectificatie eisen?

In de wet is in artikel 6:167 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaald, dat als iemand onjuiste of door onvolledigheid misleidende gegevens van feitelijke aard publiceert en daardoor onrechtmatig handelt, de rechter hem of haar kan veroordelen tot rectificatie. In de wet is een apart artikel opgenomen voor misleidende en vergelijkende reclame: artikel 6:169 BW. Bij misleidende en vergelijkende reclame kan een verbod en een rectificatie worden gevorderd, als er schade wordt geleden en er sprake is van een publicatie als bedoeld in artikel 6:167 BW.

Het begrip publicatie wordt zeer ruim opgevat. Het doet niet ter zake of het bericht nu in gedrukte vorm (bijvoorbeeld in een krant of verenigingsblad) of elektronisch (bijvoorbeeld op een website of via e-mail) is verspreid. Meer van belang is de vraag of de publicatie onrechtmatig is. Er zal een afweging gemaakt moeten worden tussen het belang van het recht op vrije meningsuiting enerzijds en het belang van het recht op bescherming van de eer en goede naam, de privacy en intellectuele eigendomsrechten anderzijds. Staat het vast dat uw belang duidelijk prevaleert en dat u door de publicatie wordt benadeeld, dan kunt u rectificatie vorderen.

Welke omstandigheden zijn bij een rectificatie van belang?

Uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat bij een eis tot rectificatie de rechter alle omstandigheden van het geval meeweegt in het oordeel om de eis tot rectificatie al dan niet toe te wijzen.

Een belangrijke vraag die vaak gesteld wordt, is in hoeverre degene die de publicatie heeft verricht de juistheid of volledigheid daarvan kan aantonen/onderbouwen en de benadeelde zo nodig bewijzen van het tegendeel heeft. Verder zijn de ernst van de te verwachten gevolgen, de mate van waarschijnlijkheid dat ook zonder deze publicatie het publiek er kennis van had kunnen nemen of het voorhanden zijn van andere, minder vergaande manieren om het voortduren van de schade te stoppen of te beperken van belang.

Vanwege het feit dat de vrijheid van meningsuiting een fundamenteel onderdeel vormt van onze maatschappij is het niet altijd eenvoudig om - rekening houdend met al deze omstandigheden - een voldoende belang bij een rectificatie te hebben. Het verkrijgen van een vonnis tot rectificatie is dan ook niet eenvoudig.

Hoe kunt u rectificatie vorderen?

Om de nadelige gevolgen van een onjuist of onvolledig bericht zo snel mogelijk te beperken, wordt een vordering tot rectificatie meestal in kort geding ingesteld. Bent u van plan een rectificatievordering aanhangig te maken, dan is het van belang om daarbij goed voor ogen te hebben hoe de rectificatie vormgegeven moet worden. Denk aan de tekst, het medium (meestal hetzelfde medium als waar de onrechtmatige publicatie plaatsvond), de plaats in het medium, de lettergrootte, het verbod van het plaatsen van (redactioneel) commentaar in hetzelfde medium, enzovoorts.

Verder is het goed om vooraf te overwegen, of u met een rectificatie de situatie niet erger maakt dan het voor u is. Met een rectificatie wordt opnieuw de aandacht gericht op de situatie, die voor u nadelig is.

Wilt u een advies over uw mogelijkheden tot rectificatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel ons op telefoonnummer 078-200 13 14. Wij helpen u graag verder. 

Meer informatie

Met een advies van NewBaze: 

  • Weet u meteen wat uw rechtspositie is
  • Leggen wij op heldere wijze al uw mogelijkheden voor
  • Zijn onze oplossingen praktisch en doeltreffend
  • Maken wij heldere afspraken met u over de kosten
  • Altijd persoonlijk contact en korte lijnen
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies