Ga direct naar de inhoud.

Stel uw auteurs- of gebruiksrechten op software veilig

Hoe is juridische bescherming van software geregeld?

De juridische bescherming van software wordt geregeld in de Auteurswet. De wet, die oorspronkelijk in 1912 is ingevoerd, kent geen specifieke bepalingen over software. Maar als software een eigen en oorspronkelijk karakter heeft, dat het stempel van de maker draagt, valt de software onder de reikwijdte van het auteursrecht. Welke rechten en verplichtingen gelden er ten aanzien van het auteursrecht op software? Wij geven u een helder overzicht van de belangrijkste aspecten van de intellectuele eigendomsbescherming van software.

Wie is de auteursrechthebbende bij het ontwikkelen van software?

Als uitgangspunt geldt, dat degene die een computerprogramma maakt, het auteursrecht daarop heeft. Degene wiens naam, logo of merk op de software als maker staat vermeld, wordt geacht rechthebbende te zijn. Als de ontwikkelde software het resultaat is van een samenstelling van verschillende - al door anderen ontwikkelde - softwarecomponenten, is de auteursrechthebbende degene onder wiens leiding en toezicht het gehele werk tot stand is gebracht of degene die de verschillende componenten heeft verzameld.

Als u software ontwikkelt in opdracht van een bedrijf waar u niet in dienst bent, dan krijgt dat bedrijf niet automatisch het auteursrecht. Voor het gebruik of de overdracht zal de maker van de software aparte afspraken moeten maken. Wilt u meer weten over het in licentie geven van software, klik dan op de link voor meer informatie.

Is de software ontwikkeld door een werknemer, dan komt het auteursrecht in principe toe aan de werkgever. Het is echter raadzaam om in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer een intellectueel eigendomsbeding op te nemen. Voor meer informatie hierover, verwijzen u graag naar onze tekst over onmisbare arbeidsbepalingen.

Welke onderdelen van de software vallen onder de bescherming?

Het auteursrecht rust alleen op die onderdelen van de software, voor zover die als een intellectuele schepping van de maker aan te merken zijn. In ieder geval valt de broncode van de software onder dit begrip.

Programma’s of onderdelen daarvan die volledig functioneel bepaald zijn, en dus niet als een creatie kunnen worden beschouwd, vallen niet onder de auteursrechtelijke bescherming. Ook de ideeën en beginselen die aan de software ten grondslag liggen, worden niet beschermd.

Welke rechten heeft de gebruiker van de software?

De maker van de software heeft het uitsluitende recht om zijn of haar werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Specifiek ten aanzien van software geeft de Auteurswet een aantal rechten aan de gebruikers van de auteursrechtelijk beschermde software. Wij noemen hier enkele gebruiksrechten:

Verveelvoudiging voor zover noodzakelijk voor het gebruik ervan

De gebruiker van de software mag het softwareprogramma uiteraard laden en in beeld brengen. Voorts mag de gebruiker onvolkomenheden uit de software verwijderen, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van programmeerfouten en de programmatuur laten vertalen.

Een reservekopie maken

Het is de gebruiker toegestaan een reservekopie te maken. Bijvoorbeeld voor installatie- en testwerkzaamheden, voor het voldoen aan wettelijke bewaarplichten of voor storingsonderzoek.

Verveelvoudiging voor het bestuderen en testen

Er is geen sprake van inbreuk op het auteursrecht als de gebruiker de software bestudeert en test om de  daaraan ten grondslag liggende ideeën en beginselen te achterhalen.

Verveelvuldiging (en de vertaling in codevorm daarvan) voor en koppeling met andere software

Onder bepaalde, in art. 45m van de Auteurswet omschreven voorwaarden is het de gebruiker toegestaan om de softwaretoepassing te vertalen naar de broncode (decompilatie).

Hoe zorgt u als gebruiker voor het veiligstellen van uw rechten?

Als de maker van de software niet uitdrukkelijk de intellectuele rechten in een overeenkomst aan de koper ervan heeft overgedragen, blijft de maker de eigenaar hiervan. Maar wellicht heeft u als koper/gebruiker veel geld betaald voor de ontwikkeling van de software en wilt u in de toekomst uw gebruiksrechten veiligstellen. In dat geval is het niet onverstandig om voor de software een escrow overeenkomst af te sluiten.

Een escrow overeenkomst is een overeenkomst waarbij de softwareleverancier en de gebruiker overeenkomen dat de broncode van de software ten behoeve van de gebruiker wordt gedeponeerd bij een gespecialiseerde escrow agent. De gebruiker krijgt daarmee toegang tot de broncode indien de leverancier om enige reden niet meer in staat of bereid is het onderhoud van de software te verzorgen.

Kunnen wij u helpen bij het veiligstellen van uw auteurs- of gebruiksrechten?

NewBaze helpt u graag bij al uw vragen over auteursrechtelijke bescherming van software. Bel naar 078-200 13 14 of vul uw gegevens in het onderstaande contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Laat NewBaze uw licentie- of escrow overeenkomst opstellen: 

  • Minder discussie met uw contractspartner
  • Volledig toegesneden op uw branche en organisatiedoelen
  • Beter beschermd tegen aansprakelijkheden, onverwachte kosten en onnodige verplichtingen
  • Aanpak specifieke risico's van auteursrechten
  • Leesbare en begrijpelijke teksten
  • Vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies