Ga direct naar de inhoud.

Bent u aansprakelijk voor een arbeidsongeval?

Voorkom aansprakelijkheid voor ongevallen op het werk

Als werkgever heeft u een zorgplicht voor de veiligheid van uw medewerkers bij de uitvoering van de werkzaamheden. In de wet is dat omschreven als de plicht om het werk op zodanige wijze in te richten, zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werk schade lijdt (art. 7:658 BW). Schiet u tekort in deze zorgplicht en overkomt uw werknemer een ongeval op het werk, dan bent u als werkgever aansprakelijk voor de schade, die de werknemer lijdt. Maar wat wordt er nu concreet van u als werkgever verwacht en wat kunt u doen om uw aansprakelijkheid te beperken?  

Wat houdt de zorgplicht van een werkgever voor een veilige werkplek in?

De zorgplicht van de werkgever strekt zich ver uit. Niet alleen is de werkgever verplicht om deugdelijke, beschermende materialen te verstrekken, zoals bijvoorbeeld gehoorbeschermers en veiligheids-schoenen, maar de werkgever zal hiervoor ook duidelijke instructies moeten geven én er op moeten toezien, dat de werknemers de beschermingsmiddelen daadwerkelijk en op een juiste wijze gebruiken.

Hoe weet men nu als werkgever welke veiligheidsmaatregelen afdoende zijn? Dit is afhankelijk van de aard van het werk en de omstandigheden waaronder het werk wordt verricht. In de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit worden nadere voorschriften gegeven in algemene zin, maar ook voor specifieke werkplekken of voor specifieke werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het werken met gevaarlijke stoffen of het werken op een bouwplaats.

De zorgplicht van de werkgever reikt verder dan de te nemen veiligheidsmaatregelen, die in de Arbowetgeving staan vermeld. Of u meer moet doen dan de basismaatregelen in het Arbeidsomstandighedenbesluit hangt af van de aard van het werk, de werkomgeving en de personen die het werk verrichten.

In algemene zin gelden de volgende richtlijnen:

1. Hoe groter de kans op gevaar, des te meer van de werkgever wordt verwacht dat hij maatregelen treft om de verwezenlijking van het gevaar te verkleinen of uit te sluiten.

Zo zal een bouwbedrijf met werknemers die op grote hoogte werken verwacht mogen worden dat hun werknemers afdoende worden beschermd tegen valgevaar. Een misstap op een steiger is zo gemaakt. En ook al is de bouwvakker zeer ervaren, de kans op een val blijft aanwezig.

2. Hoe groter de ernst van het letsel van de werknemer, des te meer van de werkgever wordt verwacht dat hij maatregelen treft om de verwezenlijking van het risico te verkleinen of uit te sluiten.

Gehoorproblemen is een veel voorkomende klacht bij werknemers die door hun werk voortdurend worden blootgesteld aan hard geluid. Een zodanig ernstig letsel kan worden voorkomen door het gebruik van gehoorbeschermers. Dit is een relatief eenvoudig oplossing, maar als deze niet voorhanden zijn, wordt van de werkgever meer ingrijpende maatregelen verwacht. De te treffen veiligheidsmaatregelen moeten hoe dan ook ruimschoots voldoende zijn, als de ernst van het letsel van de werknemer erg groot kan zijn.

3. Hoe kleiner de bezwaarlijkheid van de te nemen maatregelen, des te eerder van de werkgever wordt verwacht dat hij/zij deze maatregelen neemt.

Het verstrekken van veiligheidsschoenen is geen maatregel die veel geld of moeite kost. Ook al is de kans klein dat de werknemer iets zwaars op zijn voeten krijgt, dan nog kan soms van de werkgever gevergd worden dat hij maatregelen treft ter verwezenlijking van die kans, hoe klein deze ook is, simpelweg omdat het ongeval eenvoudig te voorkomen was.

4. Hoe waarschijnlijker het is dat uw werknemer de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid niet (meer) in acht neemt, des te meer maatregelen van u als werkgever wordt verwacht om uw werknemer bij de les te houden.

Train uw werknemers regelmatig (ook al hebben ze de training al eerder gehad) en blijf waarschuwen op verschillende manieren, ook al valt u voor uw gevoel in herhaling. En let op: ook al is uw werknemer ervaren en doet hij of zij dagelijks hetzelfde werk, houd er dan rekening mee dat uw werknemer op een gegeven moment “blind” kan worden voor de gevaren.

Telt de eigen schuld of verantwoordelijkheid van de werknemer dan niet mee?

U zult zich als werkgever afvragen of de eigen schuld van werknemer bij de aansprakelijkheid voor schade tijdens werktijd dan geen enkele rol speelt. Bijvoorbeeld als uw werknemer op eigen initiatief zijn vinger door een gaatje in een snijmachine steekt om het vastlopen van de machine te verhelpen en daarbij ernstig letsel aan zijn vinger oploopt.

Uit de wet volgt dat een werkgever niet aansprakelijk is, als de werknemer zich schuldig maakt aan opzet of bewuste roekeloosheid. Maar dit is eigenlijk nooit het geval. Een werknemer zal immers niet met opzet zichzelf verwonden en zal bij een roekeloze actie ook niet altijd bewust stilgestaan hebben bij het mogelijke letsel dat hij kan oplopen. Als werknemers dagelijks met gevaarlijke machines werken, verliezen ze het gevaar wel eens uit het oog. Een werkgever moet hiermee rekening houden en zal zoveel mogelijk moeten voorkomen dat machines letsel kunnen veroorzaken. Als het voorkomen van letsel niet mogelijk is, zult u telkens voldoende moeten waarschuwen en toezicht blijven houden op de naleving van de veiligheidsvoorschriften.

Kortom, ook voor onvoorzichtige werknemers kunt u aansprakelijk worden gehouden. De eigen schuld of eigen verantwoordelijkheid is alleen van belang als dit kan worden vertaald naar “opzet” of “bewuste roekeloosheid”. In de praktijk gaan rechters niet zo snel uit van een dergelijke situatie.

Wat kunt u doen om de aansprakelijkheidsrisico’s te beperken?

Is het dan zo dat u altijd aansprakelijk bent en dat u als werkgever niets kunt doen om aansprakelijkheid te voorkomen? Nee, u kunt wel degelijk een aantal maatregelen treffen om uw aansprakelijkheid af te bakenen. Wij hebben een aantal van deze maatregelen voor u op een rijtje gezet:

Stel een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op en evalueer deze regelmatig

Op grond van artikel 5 van de Arbowet bent u als werkgever verplicht regelmatig een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI & E) uit te laten voeren. Met een dergelijke RI & E legt u schriftelijk vast aan welke risico’s op letsel (psychisch of lichamelijk) uw werknemers bloot staan in de uitvoering van hun werkzaamheden en welke maatregelen getroffen kunnen worden om dit letsel te voorkomen.

Nog meer papieren, zult u denken. Maar zonder RI & E kan uw werknemer, die tijdens zijn werk schade lijdt, eenvoudig stellen dat u uw zorgplicht heeft geschonden. U hebt immers niet alleen artikel 5 van de Arbowet overtreden, maar bovendien kunt u niet bewijzen dat u heeft nagedacht over de risico’s van het werk en de benodigde maatregelen ter voorkoming van ongevallen. Als u kunt aantonen dat u alle maatregelen, die in de RI & E zijn genoemd, heeft genomen en de naleving daarvan regelmatig heeft gecontroleerd, vormt dit een belangrijk deel van het bewijs dat u wel degelijk uw zorgplicht heeft nageleefd.

Schakel bij ernstig letsel altijd de Inspectie SZW in en leg de situatie vast

Bij een ongeval met ernstig letsel tot gevolg (ongeval met blijvend letsel, letsel met ziekenhuisopname of overlijden) bent u verplicht hiervan melding te maken bij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Voldoet u hier niet aan, dan kan een boete, oplopend tot een bedrag van € 50.000,- worden opgelegd.

Maak indien mogelijk bij een arbeidsongeval foto’s van de situatie, neem verklaringen op van directe getuigen en leg de toedracht van het ongeval vast in een rapport. Dit is van belang voor uw verweer, mocht u later door de werknemer aansprakelijk worden gesteld;

Werkt uw personeel bij derden? Regel uw vrijwaring voor aansprakelijkheid

Als uw werknemers regelmatig hun werk verrichten bij uw opdrachtgevers (bijvoorbeeld bij het laden of lossen bij de klant), leg in uw algemene voorwaarden met uw opdrachtgever vast dat de opdrachtgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor uw werknemers en dat u wordt gevrijwaard tegen ongevallen van uw werknemers op het terrein van uw opdrachtgever.

Let op voor aansprakelijkheid voor de door u ingeschakelde ZZP’ers

Onder omstandigheden kunt u ook aansprakelijk worden gehouden voor schade van een door u ingeschakelde ZZP’er als deze in een vergelijkbare positie verkeert als uw werknemer(s). Hiervan is sprake als een ZZP’er vergelijkbare arbeid verricht al uw werknemer(s), het werk behoort tot uw normale bedrijfsactiviteiten én u als opdrachtgever invloed kunt uitoefenen op de werkomstandigheden van de ZZP’er. Is dit het geval, zorg er dan voor dat uw aansprakelijkheidsverzekering ook dekking biedt voor deze ZZP’ers.

Verzeker u afdoende voor verkeersongevallen van uw personeel

De zorgplicht van art. 7:658 BW ter voorkoming van arbeidsongevallen tijdens het werk strekt zich wel uit tot het reizen tijdens werktijd, maar niet tot het woon-werkverkeer van uw werknemer. Het is in ieder geval raadzaam om uw werknemers afdoende te verzekeren voor schade bij verkeersongevallen. De scheidslijn tussen woon-werk en zakelijk verkeer is immers niet altijd even duidelijk. Zo bent u toch aansprakelijk als collega’s carpoolen en de chauffeur veroorzaakt een ongeluk. En ook als uw werknemer op weg naar huis nog iets moet afleveren bij het postkantoor of bij een klant.

Voorkom aansprakelijkheid en laat u adviseren

Als u ondersteuning nodig heeft bij uw verweer tegen de aansprakelijkheidsstelling door uw werknemer of als u juist een juridische analyse wenst van uw zorgplicht ter voorkoming van bedrijfsongevallen, kunnen wij u de noodzakelijk juridische informatie en ondersteuning bieden. Vraag een offerte aan door onderstaand contactformulier in te vullen. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie

Vraag advies aan NewBaze over aansprakelijkheid voor ongevallen:

  • U weet meteen wat uw rechtspositie is
  • U krijgt duidelijke uitleg en praktische adviezen
  • Uw bedrijfsbelangen staan werkelijk centraal doordat wij uw bedrijf eerst goed willen doorgronden
  • Wij kijken naar oplossingen, die ook op de langere termijn werken
  • Wij maken vooraf heldere afspraken met u over de kosten
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies