Ga direct naar de inhoud.

Nieuws

NewBaze houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en relevante discussies op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom, juridisch risicomanagement en privacyrecht.

Wilt u meer weten over NewBaze? Lees meer over ons.

Zaak Yuri van Gelder bewijst noodzaak duidelijke contracten

NOC*NSF en Yuri van Gelder hebben in de aanloop naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro een topsportovereenkomst gesloten. Dit is geen overeenkomst, waarvoor in het Burgerlijk Wetboek specifieke regels zijn opgenomen. Wel gelden de regels die in het algemeen van toepassing zijn op overeenkomsten. Eén van die regels is, dat overeenkomsten beëindigd kunnen worden, als de andere partij een belangrijke verplichting niet nakomt. Een andere, algemene rechtsregel is, dat een beroep op een bepaling van een overeenkomst onder bepaalde omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn.

Wat stond er in de overeenkomst tussen NOC*NSF en Van Gelder?

In de topsportovereenkomst heeft NOC*NSF zich tegenover Van Gelder verplicht zich in te spannen om Van Gelder zo succesvol mogelijk aan de Olympische Spelen te laten deelnemen. Daartegenover heeft Van Gelder zich verbonden om zich te zullen inspannen om maximale sportieve prestaties te leveren en daartoe volledig en toegewijd en met optimale sportieve inzet uitvoering te geven aan het trainings- en wedstrijdprogramma.

Verder was in de overeenkomst bedongen dat Van Gelder zich diende te gedragen als van een goed lid van TeamNL verwacht mag worden, zowel tijdens de sportbeoefening als daarbuiten. Zou van Gelder een verplichting in de overeenkomst schenden, dan kwam NOC*NSF de bevoegdheid toe om een Van Gelder uit te sluiten van deelname.

Wat eiste Van Gelder van NOC*NSF?

Nu NOC*NSF haar besluit tot het terugtrekken van deelname in de ringenfinale al had uitgevoerd en er door de internationale turnfederatie al een andere deelnemer was geselecteerd, kon Van Gelder niet eisen het besluit terug te draaien. In plaats daarvan vorderde Van Gelder het NOC*NSF te veroordelen om alles te doen wat in haar macht lag om het voor elkaar te krijgen dat Van Gelder alsnog kon deelnemen aan de ringenfinale. Daarnaast eiste Van Gelder dat het NOC*NSF alle medewerking zou verlenen aan een eventuele spoedprocedure bij het Court of Arbitration of Sports (CAS).

Waarom Van Gelder niet meteen naar het CAS ging, spreekt boekdelen. Immers, dit is hét arbitrage instituut waar sporters normaliter hun zaak aanhangig maken als zij een geschil hebben met een sportbond of (inter)nationale sportorganisatie. Het vonnis wijdt hier helaas verder niet over uit. Wellicht dat Van Gelder hoopte op sympathie van een “gewone”, niet sportgebonden, Nederlandse rechter, waarmee hij een voorsprong zou kunnen krijgen bij een nog te starten spoedprocedure bij het CAS.

Waarop liep de vordering van Van Gelder stuk?

Van Gelder krijgt in het vonnis in eerste instantie de steun van de voorzieningenrechter in zijn standpunt dat het hem op grond van de overeenkomst niet uitdrukkelijk is verboden alcohol te drinken of is geboden dat hij op een bepaald tijdstip terug moest zijn in het olympische dorp. Volgens de rechter zou voor het gebruik maken van de bevoegdheid om een topsporter van deelname uit te sluiten, het de topsporter van te voren duidelijk moeten zijn welk gedrag wordt verwacht en welk gedrag niet wordt geaccepteerd.

De rechter geeft aan dat in het drinken van bier en het laat terug komen niet voldoende rechtvaardiging kan worden gevonden om Van Gelder naar huis te sturen. Maar er is meer gebeurd. NOC*NSF heeft het appverkeer tussen Van Gelder en zijn coach Van Bokhoven en een schriftelijke verklaring van Van Bokhoven in het geding gebracht. De rechter maakt hieruit op dat Van Gelder was gewaarschuwd niet te drinken en rond twaalf uur terug moest zijn. Ook zou Van Gelder tegenover zijn teamgenoten hebben verklaard dat hij naar een club was geweest waar hij Desperado’s ‘gesponsord’ kreeg. Van Gelder was duidelijk gemaakt dat hij om 9:30 uur werd verwacht op de ochtendtraining, maar hij verscheen niet. 

Het niet verschijnen op de training acht de rechter een grove schending van de overeenkomst door Van Gelder. De trainingsverplichting was immers ook expliciet opgenomen in het contract. Daarnaast overweegt de rechter dat het problematische verleden van Van Gelder en het feit dat hij in zijn reactie geen blijk gaf in te zien dat hij iets verkeerd had gedaan, het NOC*NSF terecht het vertrouwen verloor dat Van Gelder zich in het vervolg wel aan zijn verplichtingen zou houden.

Ook het feit dat acceptatie van zijn gedrag ondermijnend zou zijn voor het moreel van de andere olympische sporters, draagt bij aan de rechtvaardiging van het besluit van NOC*NSF. Tezamen met het feit dat Van Gelder meermaals is gehoord voordat het besluit was genomen, maakt het gebruik maken van de contractuele bevoegdheid tot uitsluiting van deelname door NOC*NSF niet onredelijk of onbillijk.

Wilt u inzicht in de risico’s van uw overeenkomsten?

Had het NOC*NSF van te voren geweten dat er een groot verschil van mening kon bestaan over de vraag welk gedrag van een topsporter mag worden verwacht, dan had zij wellicht in de overeenkomst duidelijker richtlijnen voorgeschreven, of op een andere manier haar bevoegdheid tot uitsluiten van deelname versterkt.

NewBaze heeft speciaal voor bedrijven een legal audit contracten ontwikkeld, waarin wij samen met u de risico’s van uw handelsovereenkomsten kunnen opsporen en analyseren. Daarna kunnen wij u adviseren over mogelijke beheersmaatregelen. Door vooral te concentreren op die risico's, die een groot verstorend effect hebben op het bereiken van uw bedrijfsdoelen, kunt u beheersmaatregelen nemen, die uw faalkosten verlagen, uw inzicht vergroten én uw juridische positie versterken.

Wilt u hierover meer weten? Neem contact op via onderstaand contactformulier of bel ons op nummer 078-200 13 14.

Meer informatie

Met een legal audit contracten van NewBaze:

  • Heeft u een overzicht van de contracten waaraan u gebonden bent 
  • Krijgt u inzicht in de risico's die u loopt
  • Geven wij advies welke beheersmaatregelen u kunt treffen 
  • Nemen wij uw missie of bedrijfsdoelen als uitgangspunt 
  • Zijn vaste prijsafspraken mogelijk
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies