Ga direct naar de inhoud.

Algemene voorwaarden NewBaze

I. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Op alle opdrachten, die aan NewBaze B.V., hierna te noemen: “NewBaze”, worden verstrekt, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Onder de opdracht wordt tevens begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde opdracht of aanvullende opdracht.
 2.  Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van de bij NewBaze werkzame personen, personen die door NewBaze zijn ingeschakeld en voor een ieder, voor wie NewBaze aansprakelijk kan worden gehouden.  
 3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

II. Dienstverlening  

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door NewBaze. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is NewBaze vrij om te bepalen wie van haar medewerkers de opdracht zal uitvoeren. 
 3. NewBaze zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. 
 4. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart NewBaze tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door NewBaze ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

 III. Inschakeling derden 

Elke aan NewBaze gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. NewBaze is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van NewBaze. 

 IV. Aansprakelijkheid  

 1. De aansprakelijkheid van NewBaze en haar werknemers is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de door NewBaze gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het in de betreffende polis vermelde eigen risico.
 2. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door NewBaze in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebracht honorarium exclusief overige kosten, zulks met een maximum van € 100.000,-.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen zes maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.  

V. Declaratie en tarieven  

 1. De kosten van uitvoering van de opdracht omvatten het honorarium, omzetbelasting en de verschotten. Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (waaronder griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels, betalingskosten).
 2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd (het aantal gewerkte uren) vermenigvuldigd met het voor de betreffende opdracht en eventuele vervolgopdrachten geldende uurtarief.
 3. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door NewBaze periodiek vast te stellen uurtarief, welk tarief vermeerderd kan worden met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is NewBaze bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde uurtarief te wijzigen.
 5. Wordt het uurtarief verhoogd met meer dan 15% ineens of binnen twee maanden na aanvang van de opdracht, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst beëindigen door middel van een aangetekende brief. Het recht daartoe vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het uurtarief.
 6. De kosten van de uitvoering van de opdracht zullen in beginsel één maal per maand (achteraf) aan de opdrachtgever worden gefactureerd.

VI. Betaling    

 1. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is niet gerechtigd de verplichting tot betaling van facturen van NewBaze op te schorten en/of een beroep op verrekening te doen.
 2. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft zijn alle (buiten-) gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het declaratiebedrag bedragen met een minimum van € 250,00.
 3. NewBaze kan van de opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. NewBaze is eveneens gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen indien de opdrachtgever op enig moment declaraties van NewBaze niet tijdig heeft voldaan dan wel te voorzien is dat de opdrachtgever declaraties van NewBaze niet tijdig zal voldoen. NewBaze is gerechtigd het voorschot bij het einde van de opdracht te verrekenen.
 4. Indien een (voorschot-)declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, het kredietrisico op een opdrachtgever door NewBaze als te hoog wordt ingeschat of onvoldoende zeker wordt geacht dat de opdrachtgever haar betalingsverplichtingen jegens NewBaze zal kunnen nakomen, kan NewBaze, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, haar werkzaamheden opschorten. NewBaze is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

VII. Klachtenregeling

Op alle tussen NewBaze als opdrachtnemer en derden gesloten opdrachten is de klachtenregeling van NewBaze van toepassing. Deze kantoorklachtenregeling wordt op verzoek kosteloos toegezonden en is te raadplegen via https://www.newbaze.nl/over-ons/klachtenregeling/). Iedere advocaat van NewBaze draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

VIII. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

 1. Op de rechtsverhouding tussen NewBaze en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alleen de bevoegde rechter te Rotterdam is bevoegd om van enig geschil tussen NewBaze en een opdrachtgever kennis te nemen. Niettemin heeft NewBaze het recht om geschillen aan een bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever voor te leggen.
Meer informatie

De aanpak van NewBaze

 • De kennis van uw organisatie en uw doelen staan voorop
 • Onze oplossingen zijn praktisch en effectief
 • Wij maken heldere afspraken met u over de kosten
 • Altijd persoonlijk contact en korte lijnen
 • Wij helpen u de juridische valkuilen zelf te herkennen en te vermijden
×
NewBaze.nl maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden.
Lees meer over cookies